Examples of Comparative Biology

Diagrams for the peptide NAD6 from several species are shown here.
It is unclear for the present as to whether these diagrams should be identical to each other.

Examples of non-synonymous mutations are:
T14178C - giving 'I166V' (defines Haplogroup Y, etc.)
T14318C - giving 'N119S' (defines Haplogroup C, etc.)
T14484C - giving 'M64V' (defines Haplogroup Q3b, etc)
T14502C - giving 'I58V' (defines Haplogroup X2a, etc.)
A14582G - giving 'V31A' (defines Haplogroup H4a, etc.)

List - February 2011
Freq.   No.  Change
0.1%   11  A171V
3%    259  I166V
0.5%   43  Y165C
0.08%   7  T156I
0.01%   1  W151R
0.08%   7  R150C
0.06%   6  P139S
0.01%   1  L134F
0.1%   10  S132P
4%    339  N119S
0.15%   12  N119D
0.13%   11  N117D
0.04%   4  V113M
0.1%    9  V112M
0.04%   4  A97G
0.3%   24  A97V
0.1%    8  V94A
0.4%   37  V86A
0.3%   25  M64V
0.6%   54  I58V
0.1%    8  V41A
0.03%   3  V38I
0.8%   67  I33V
0.5%   43  V31A
0.05%   5  M14V
0.3%    3  M2T

NAD6  Mammal - Human (459 bases) NC_012920
Enlarge

Panda NAD6  Panda NC_009492
Enlarge

Amino acid sequences for peptide NAD6:-

                 1     2     3     4     5     6     7     8     9    100     1     2     3     4     5     6     7
            123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

Mammals: 
Human    NC_012920 MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIILNFGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN  - Human
variations        T      V        A V CSAI          V S  V    V    T  A  A  A S  F  A   MM  D S A     P F  S V    CR  II M LA CV  V S

Neanderthal NC_011137 MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIILNFGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYVVIEIARGN  - Neandertal
Denisovan   FN673705 MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIILNFGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN  - Denisovan
Pan trog.  NC_001643 MTYALFLLSVSLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCAIILNYGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKGYDGMVVVVNFNSVGSWMIYEGEGPGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN  - Chimpanzee
Pygmy chimp NC_001644 MTYVLFLLSVSLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCTIILNYGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGPGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN  - Pygmy chimpanzee
W.L.gorilla NC_011120 MTYVLFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCAIILNCGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNNVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN  - W.L gorilla
L. gorilla  NC_001645 MTYVLFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCAIILNCGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIGEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNNVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN  - Lowland gorilla
B. orangutan NC_001646 MTYALFLLSVILVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIISGAVGCAVILNCGGGYMGLVVFLVYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGAEVLVSVLVGLVMEVGLVLWVKECDGVVVAVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYVVIEIARGN  - Bornean orangutan
S. orangutan NC_002083 MTYALFLLSVILVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIISGAVGCAVILNCGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLVMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYVVIEIARGN  - Sumatran orangutan

Common gibbonNC_002082 MTYTLLLLSVILVVGFVGFSSKPSPIYGGLVLVVSGVVGCAVILNCGGGYLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVGVLVGFVMEVALVLWAKEYDGLVMVLNFDNMGSWVIYEGEGSGLIREDSIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLLVGVYIVIEIARGN  - Common gibbon
Agile gibbon NC_014042 MTYTLFLLSVILVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLVVSGVVGCAIILNCGGGYLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLAGVLVGLMMEAGLVLWAKEYDGLVVVLNFNNMGSWVIYEGEGSGLIREDSIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLLVGVYIVIEIARGN  - Agile gibbon
Red-c gibbon HQ622806 MTYTLFLLSVILVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLVVSGVVGCAVILNCGGGYLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVGVLVGLAMEVGLVLWAKECDGLVMVLNFNNMGSWVIYEGEGSGLIREDSIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLLVGVYIVIEIARGN  - Red-cheeked gibbon
Swc gibbon  NC_014051 MTYTLFLLSVILVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLVVSGVVGCAVILNCGGGYLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVGVLVGLAMEVGLVLWAKECDGLVMVLNFNNMGSWVIYEGEGSGLIREDSIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLLVGVYIVIEIARGN  - Southern White-cheeked gibbon
Pil. gibbon NC_014045 MTYILFLLSVILVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLVVSGVVGCAIILNCGGGYLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVGVLMGLMMEVGLVLWAKEYDGLVMVLNFDNMGSWVIYEGEGSGLVREDSIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLLVGVYIVIEIARGN  - Pileated gibbon
Siamang   NC_014047 MTYTLFLLSVILVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLVVSGVVGCAIILDCGGGYLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVGVLVGLAMEVGLVLWAKEYDGLVVVLNFNNMGSWVIYEGEGSGLIREDSIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLLVGVYIVIEIARGN  - Siamang

Rhesus monkeyNC_005943 MTYILFALSVLLVMGFVGFSSKPSPIYGGLALIVSGVIGCVIVLSCGGAYMGLMMFLVYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPETWGSGFEVLGGLLVGLMMEVMLVLWVLSLDEAVEVVVSFSDTGDWVIFEGEGSGLIRGDSIGAGALYDYGRWLVVVAGWTLFVGVYVVIEIVRGN - Rhesus monkey
Barbary ape  AJ309865 MTYILFTLSVLLVMGFVGFSSKPSPIYGGLALIVSGVVGCVIVLNCGGAYVGLMMFLVYLGGMMVVFGYTMAMAIEEYPETWGSGFEVLGGFLVGLMMEVVLILWVLSLDEVVVVVVSLSDTGDWVIFEGEEPGLVRGDSIGAGALYDYGRWLVVVAGWTLFVGVYIVIEIVRGN - Barbary ape
African greenNC_007009 MTYILFALSVLLVMGFVGFSSKPSPIYGGLALIVSGVVGCMVILGFGGAYMGLMLFLIYLGGMMIVFGYTTAMAIEEYPETWGSGFEVLGGLLVGLMMEAGLVLWVSSSDGVVVVSFNSMGSWVIFEGEGPGLVRGDSIGAGALYDYGRWLVVVAGWTLFVGVYIVIEITRGN  - African green
Hamad. baboonNC_001992 MTYVLFTLSVMLVMGFVGFSSKPSPIYGGLALVVSGVVGCMIILNYGGAYLGLVMFLIYLGGMMVVFGYTAAMAIEEYPETWGSGFEVLACFLVGLMMEVGLVLWVLDFDEVVVMVGFNDMGNWVVFEGEGSGLVRSDSIGAGALYDYGRWLVVVAGWTLFVGVYVVIEITRGN  - Hamadryas baboon
Dusky leaf  NC_006900 MSYTLFLLSVLLVMGFVGFSSKPSPIYGGLALIISGVVGCVIILNYGGTYMGLMMFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWVSGFEVLSSFLVGLAMEVGLILWILDYGELVVAVNLNSMGSWVVFEGEGAGLIREDSIGAGALYDYGRWLVVVAGWTLFVGVYIVIEITRGN  - Dusky leaf
Guereza   NC_006901 MTYALFLLSVLLVMGFVGFSSKPSPIYGGLALVVSGVVGCIIILNCGGTYMGLMMFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGFEVLGSLLVGLAMEVGLVFWVLEYDELVVVISLNNMGSWVIFEGEGSGLIREDSIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEITRGI  - Guereza
Mitred leaf NC_008217 MSYILFLLSVLLVMGFVGFSSKPSPIYGGLALIISGVIGCGIILNYGGTYMGLMMFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWVSGFEVLGSLLVGLAMEVGLVLWILDYDELVVVVNLNNMGNWMIFEGEGPGLVREDSIGAGALYDYGRWLVVVVGWTLFVGVYVVIEITRGN  - Mitred leaf
Tonkin monkeyNC_015485 MSYILFLLSVLLIMGFVGFSSKPSPIYGGLALVISGVIGCIIILNYGGTYMGLMMFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWVSGFEVLGSLLIGLMMEVGLILWVLDYNELVVVVNLNNMGDWVIFEGEGPGLIREDSIGAGALYDYGRWLVVVVGWTLFVGVYVVIEITRGN  - Tonkin monkey
Golden monk. NC_008218 MSYILFLFSMLLIMGFVGFSSKPSPIYGGLALVISGVIGCIIILNYGGTYMGLMMFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWVSGWEVLGSLLTGLMMEVGLILWVLDCNELVVVINLNSMGDWVIFEGEGPGLIREDSIGAGALYDYGRWLVVVVGWTLFVGVYVVIEITRGN  - Golden monkey

Squirrel monk.HQ644340 MTYALFSLSVTLVMGFVGFCSKPSPIYGGLVLIFSGAVGCAITLYFGGSYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAAMAIDEHPESWVSSVDILGMFVLGMMMETMMLMVLGGDYKQTVEVTMNYKTVASWMIHEGEGPGLIREDPTGAGALYNYGVWVVLVTCWALFMGMHIAIELTRGGG - Saimiri boliviensis peruviensis
Saimiri sci. HQ644338 MTYALFSLSVTLVMGFVGFCSKPSPIYGGLVLIFSGAVGCAITLYFGGSYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAAMAIDEHPESWVSSVDILGMFVLGMMMETMMLMVLGGDYKQTVEVTMNYKTVASWMIHEGEGPGLIREDPTGAGALYNYGVWVVLVTCWALFMGMHIAIELTRGGG - Saimiri sciureus macrodon
White marmosetAB572419 MTYALFSLSIILVMGFVGFCSKPSPIYGGLVLIFSGAVGCAITLYFGGSYLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAAMAIDEHPETWVSSADIFGIFVLGLMMEMTMVFLLGGDPVKTVEIVVNYNTVSSWMIYEGDGPGLIREDPTGAAALYNYGFWVVLVTCWALFMGMHIAIELTRGGG - White marmoset
W.f capuchin NC_002763 MMYILFLLSIMLVTGFVGFSSKPSPIYGGLVLVFSGAVGCVLMLYLGGSYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAAMAVDEYPETWVSSVDILGMLVLGLAMEVVVVLLLGGSPNKTVEIAVNYDTVAGWMIYEGEGPGLIREDPAGAAALYDYGVWVVLVTCWALFMGMHIAIELTRGGG - White fronted capuchin
W-b monkey  FJ785422 MTYALFSLSIMLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIFSGAVGCAITLYFGGSYVGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAAMAIDEHPETWVSSIDILGIFMLGLMMEVVMIVLLGGDPNKTVEVSVNYKTVSSWMVYESEGPGLIREDPTGASALYSYGVWVALVTCWALFMGMHIVIELTRGGG - White-bellied spider monkey
Bolivian titi FJ785423 MTYVLFSLSIMLVMGFMGFSSKPSPIYGGLVLVFSGAVGCAITLYLGGSYVGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAAMAIDEHPESWLSSMDILGTMLMGLIMEFTMVFLLGGDPIKTVEGVTVTVNYKTVASWMIYEGEGPGLIREDPTGAAALYNYGVWVVLVTCWALFTGMHIAIELTRGGG - Bolivian titi
Lemurine mon. FJ785421 MTYALFLLSIILVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIFSGAVGCMITLYFGGSYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAAMAIDEHPETWVSSTDILGIFMLGLMMEMTMVALLGGDPNKTVEVTVNYKTVASWMIYEGEGPGLIREDPTGAAALYNYGVWVVLVTCWALFMGMHIAIELTRGGG - Lemurine night monkey

H's tarsier NC_002811 MTYVVFLLSVIFLMGFIGFSSKPSPIYGGLGLIVSGGIGCGMVLSLGGVFIGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMAMEEYPEAWGSSVSVWGVLLLGMFMEVFVVAWMMYYDNVGLKSLEDWVIFGDNMFSLFCEDSMGAASLYGDGSWLLGIAGWSLFVTIFIVIEITRGF    - H's tarsier
Ph. tarsier NC_012774 MTYVVFLLSMIFLMGFIGFSSKPSPIYGGLGLIISGGVGCGMVLSFGGVFVGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMAMEEYPEAWGSSVSMWGVLLLGLLLELFVVVWMVYRDSVGFKSLEDWVAFGGDMFSLLREDSVGVASLYGSGSWLMGVAGWTLFVTIFIVLEITRGF    - Ph. tarsier

C's sifaka  AB286049 MAYVVFMLSVGFVLGFMSFSSKPSPIYGGVGLIVSGAVGCGMVMNFGGSFVGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPETWGSSVVIWGALLLGLMMELLMMMLMVGYEGLGGVGFVGLENWVMFVDKEIGVVREDSLGVTALYGKTSWFVMVAAWSLFVSVLIVIEIIRG   - C's sifaka
Ruffl.lemur NC_012773 MMYVMFLLSVLFVLGFMGISSKPSPIYGGVGLIVSGGVGCGIVMGFGGSFMGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPETWGSSIVIWGVLLLGVGLELFVVVWMVNHISLGILDSFGSIEDWVIFGSKEGGVVREDSLGVASLYNFTSSFMAVAGWSLFISVLIVVEIVR   - Ruffled lemur
Ring tailed  AJ421451  MYVMFLLSILLVLGFVSISSKPSPIYGGVGLIVSGAVGCGIIMGFGGSFMGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPETWGSNVVIWGVVLLGVGMELFMVAWMVEYGGFGVGDVFGGVENWMIFESKEGGVIREDSLGVASLYNKASWFAAIAGWSLFISVLIVIEIIR   - Ring tailed
Slow loris  NC_002765 MMYLVSLLSVLFVLGFVGFSSKPSPIYGGFGLIISGGVGCGIVMGFGGSFMGLMVFLVYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPESWGSSVGILGALVLGMAVEMILVLLAGDYYVEMGAVMNFDGVGDWEVYDVSGIGPFRMQSAGTGALYSCGNWFLVVAGWSLFVSIFIIIEITRGN  - Slow loris
Slend.loris NC_012763 MMYLVSLLSVLFVLGFVGFSSKPSPIYGGLGLIVSGGVGCGVVMGFGGSFMGLMVFLVYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPESWGSSVSIWGALLLGVVVEVVMVLLSGDYCVGVEVVMNFDGMGDWEMYDVGGIGPFRVQSAGTGALYSYGNWFLVMAGWSLFVSIFIIIEITRGN  - Slender loris
Potto    NC_012764 MMYMVFTLSVLFVLGFIGFSSKPSPIYGGLGLVMSGGVGCGIVMSFGGSFMGLVVFLVYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPESWGSSVVMWGALLLGVLVEMMLVLLGGGYYVGSELVMNFDGVGEWELHDVGGIGPFRVQSAGTGSLYSYGSWFLIMAGWSLFVSVFIVIEITRGG  - Potto
Aye-aye   NC_010299 MMYTVFLLSVILVLGFVGFSSKPSPIYGGWGLVVSGGVGCMIILSFGGSFMGLMMFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPEVWGSSAVVWGALLLGFVMELFVVMWMMGYGKVGFVIDFKSLEDWMNFEGEMVDIFRGDCMGVAALYDYASWMLVIAGWSLFMGIFIVIEITRGC  - Aye-aye
Bush baby  NC_012762 MMYMVYLLSVLFVLGFVGFSSKPSPIYGGLGLIISGGVGCGIVMSLGGSFMGLMVFLVYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPESWGSSVVIWGALLLGAVLEVILILFVGEYGDGVEVVMNFDGMGDWEMYDVGGIGPFRVQSAGTGALYSYGNWFLVMAGWSLFVSIFIVIEITRGD  - Bush baby

Flying lemur AF460846 MMYLTFLLSVIFVVGFVGFSSKPSPIYGGVGLLVSGGVGCGIVVSLGGSFLGLMVFLVYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSNVVVLGASLLGLVMELLVVLWMVNYDEAEVVISFKNMGYWVIFEGEGTGYFHGDSTGVAALYSYGCWLVVVAGWSLFVGVVVVIEVVRGG  - Flying lemur
Tree Shrew  AJ421453 MPYIVFLFSALFVIGFVGFSSKPSPIYGGLGLIVSGGMGCGIVVGLGGLFLGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPEIWGSNVIIWGSLVMGVVMEVMVVVWMAWCGGDLVVSLSGLEVWAVFDNSKSEFLREDSLGVASIYDYGWWLMVVAGWTLFISIFIVIEITRGR   - Tree shrew
Mole rat   JN242813 MTLNVYYFLSILFVIGCVGFSVKPSPIYGGLSLIVSGALGCVIILGYGGSFLGLMVFLVFLGGMMVVFGYTTAMSMEQYPESWVSNVAVWSVMLFSLFMEGLLSYVWLNYDYIEVIVQFNNMGEWVIYDGEGGVGYLSEGPTGVGAIYSYNYWLMFVAGWSLFAGILITMQIIRGN  - Mole rat
House mouse NC_010339 MNNYIFVLSSLFLVGCLGLALKPSPIYGGLGLIVSGFVGCLMVLGFGGSFLGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPETWGSNWLILGFLVLGVIMEVFLIYALNYYDEVGVINLDGLGDWLMYEVDDVGVMLEGGIGVAAMYSCATWMMVVAGWSLFAGIFIIIEITRD   - House mouse
Norway rat  GU997611 MTNYMFILSLLFLTGCLGLALKPSPIYGGFGLIVSGCIGCLMVLGFGGSFLGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPETWGSNWFIFSFFVLGLFMELVVFYLFSLNNKVELVDFDSLGDWLMYEIDDVGVMLEGGIGVAAIYSCATWMMVVAGWSLFAGIFIIIEITRD   - Norway rat
Spiny mouse  JN571155 MTNYMYVLSSIFLAGCLGLALKPSPIYGGLVLILSGCVGCFLVLGLGGSFLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAMEEYPETWGSSWLSVGVLVWGLVVEVILMYVISYYGDLGLGVEVYGMDSWAVYETDDLGVMGEGGVGVAAMYSCASWLMIVAGWSLFIGVFIIIEITRDN  - Spiny mouse
Rabbit    NC_001913 MTYVVFLLSVMFVMGFVGFSSKPSPIYGGLGLIVSGGVGCGIVLSFGGSFLGLMMFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPETWGSNVMILGMFVLGVLMEVGLVVYMVMSDGVEIVVDFKNMGDWVVFEGDEVGLIREDSMGVAALYSYGSWLMVVAGWSLFVSIFIVIEITRGA  - Rabbit
Brown hare  NC_015841 MTYTVFLLSVMFVVGFVGFASKPSPIYGGLGLIVSGGVGCGIILSFGGSFLGLMMFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEEYPETWGSNIMIFSMLVLGMLLEAGLVVFMAMSDEVEVVVSFKNMGDWVIFEGDDVGLIREDSMGVAALYSYGSWLMVVAGWSLFVSIFIVIEITRGG  - Brown hare

Cattle        - MMLYIVFILSVIFVMGFVGFSSKPSPIYGGLGLIVSGGVGCGIVLNFGGSFLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMATEQYPEIWLSNKAVLGAFVTGLLMEFFMVYYVLKDKEVEVVFEFNGLGDWVIYDTGDSGFFSEEAMGIAALYSYGTWLVIVTGWSLLIGVVVIMEITRGN  - Cattle
Bowhead Whale    - MMTYIVFILSIIFVISFVGVSSKPSPIYGGLGLIVGGGAGCGVVLNFGGSFLGLMVFLVYLGGMLVVFGYTTAMATEQYPEVWVSNKVVLGAFVLGLMVEFLVVVYALKGGEAKIVFEFGGLEDWVVCDVGGSGVFSEEVMGVAALYSYGTWLVVVTGWSLFISVVIIMEITRGN  - Bowhead Whale
Killer Whale     - MVMYIVFTMSTIFVISLVGVSSKPSPIYGGLGLIVGGAMGCGVVFSFGGSFLGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEQYPEVWVSNKVVFGGXFLGLVLELLVVMYVLKGGKVNVVFEFNGLEDWVIYDTGDSGFFSEEAMGIAALYSYGAWLIVVTGWSLFIGVVVIMEITRGN  - Killer Whale
Egyptian Rousette  - MMTYIVFILSSIFVVGFVGFSSKPSPIYGGVGLIVSGGVGCGIVMSFSGSFLGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMATEPYPEVWVSSKIVLGAFLLGLFMEVVLLLYVLKEGDVELVLEFNDLGDWVVYDVEDFGFVSKEVVGISALYSYGTWLVVVTGWSLLVGVVVIMEITRGN  - Egyptian Rousette
Woolly H. bat    - MMTYIVFILSTIFVISFVGFSSKPSPIYGGVGLIVSGGVGCGIVMSFGGSFLGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEQYPEVWVSNKVVLGAFVAGLVVEIMFVLCVLNSEGLKSIVELNDMGDWVIYGVEDSGVFSKEVMGVAALYSYGVWLVVVTGWSLLIGVVVVLEVTRGG  - Formosan Woolly Haired Bat
European Hedgehog  - MMIYLMLLFSMIFVMGFISFSSKPSPIYGGLGLIISGCFGCGLVMSCEGSFLGLLVFLIYLGGMLVVFGYTAAMAMEEYPEVWSSNNILLGSLLLGCMSELLFMVYVIVGNSFGLYHVLGFDNEGDWVIFDIGDSGIFSEEAVGVTALYSYGSWLVVVSGWSLVFCVIVIMEIIREG - European Hedgehog
Giant Panda     - MMTYIVSILSIVFVVSFAGFSSKPSPIYGGLVLIVSGGVGCGIVLSFGGSFLGLMVFLIYLGGMLVVFGYTTAMATEQYPEVWLSNKAVLGAFIVGLLSELLAVCYILKDDEAEVVFKFNGMGDWVIYDTGDSGFFSEEAMGIAALYSYGTWLVIVTGWSLLIGVLVIMEVTRGN  - Giant Panda

Wallaroo       - MKMMVVFLFSILLVFGFVAFASKPSPVYGGLSLVVSGGLGCAIVVSLEDVFLGLIVFLIYLGGMLVVFGYTAAMATEEYPESWVGNTVALSMLLFTVIVESAWYLMSGEVKVSMDIELFDIIGGYCVGQDYSGVSLLYGCGGWALVLLGWILFITIYVVLEVVRGCN      - Wallaroo
Koala        - MDMVMMVYLFSFLLVISFVAFASKPSPVYGGLSLVVSGGLGCAIVVSLGSTFLGLIMFLVIFGGMLVVFGYTAAMSTEEYPESWVSNTVALGMLLFVLLLKLIWYFVLDKVEVATVIGLFDVVGNSYVSQDCGGVSLLYGCGGWILMFLGWILFMTICVVLEIVRGCD      - Koala
Australian Echidna  - MMYFIYLLSVMLVLSFMAFASNPSPIYGGLSLVLSGGVGCGIIVSLGGSFLGLIVFLVYLGGMLVVFGYTAAMATEEYPETWVDYTVVLNLAIMVGMLGVVWYEFFEEVDLGVGYDLLDLGGMEVLGGDFNGVSLLYACGGWELVFSGWILFLTIFVVLEVTRGEH      - Australian Echidna
Numbat        - MKMMVVFLLSLLLMLGFVAFASKPSPVYGGLSLVVSGGLGCAVVVSLGDTFLGLIVFLIYLGGMLVVFGYTAAMATEEYPESWVGNSVALSMLAFALLMELMWYLFGGVGFDTAVDLFDSLGGYCVGQDWSGVSSLYGCGGWALVLLGWILFITILVVLEVVRGL       - Numbat

Non-mammals:
Zebrafish      - MAFYLSFLMAALVGGMIAIASNPAPYFAAFGLVVVAGVGCGILVSYGGSFLSLILFLIYLGGMLVVFAYSAALAAEPFPEAWGDRVVFWRVMVYGLVVIVAAGFLLTGDTGLLMSVDAFKEFSVIRADVSGVAMMYSSGGKMLVICAWVLLLTLFVVLEVTRGLSYGVLRAI   - Zebrafish
Protoanguilla Eel  - MSFFIILLSYLLLELGVVVVASNPAPYFAAFGLVMAAAGGCGILAGYGGSFMSLVLFLIYLGGMLVVFAYSAALAAEPYPETLGDWTVLGYVVGYVLLSVLGIMVFCGGWLSYYCGLVDEYCDFSIVCGDLGGVSFMYSLGGWVLFVCGWVLLLTLFVVFELVRGYSRGALRAIYY - Protoanguilla Palau Eel
Marbled Lungfish   - MSFLFFIMLVGFLASLVGVASNPAPYFAALGLVFGAGIGCGILIWLGNSFLSLVLFLIYLGGMLVVFGYSAALAAEPYPGGWEDWSVLLYSLLLLSGGVGIGLVVVEEWDVFDSFSFPGGMVLGELGGVGAMYWCGGTILVLAGWSLLLALFVVLEVTRGGARGAMRSIE    - Marbled Lungfish
Chinese Egret    - MTYFVIFLGVCFVLGGLAVASNPSPYYGVVGLVLGSLVGCGWLLSLGVSFISLVLFLVYLGGMLVVFVYSVSLAADPFPEAWGDWRVMGYGMGLLLVFAVGVVVGGFVECWKPGVVTVDSGGVLSIRLDFGGVAMFYSHGVGMFLVGGWGLLLTLFVVLELVRGLSRGAIRAV  - Chinese Egret
Chinese Toad     -   MMFLFEVGLVAGFLAVASNPSPYYAALGLVVSAGVGCLILMYGGASFLSLVLFLVYLGGMMVVFAYSAALVAEPYPEAWGSVGVVIYLVGYLVLLSLWWLIGGGSKAMCMDNQWFDAYVGDWFGVSMLFSWGGGLLLIGGWALLLTLFAVLEVVRGHYGGVLRAV     - Chinese Toad
Green Anole     - MVYFIFITFFCLVGGLAVVACNPSPYFGAAGLVLSSVAACTVVVEFGGSFVSLILFLIYLGGMLVVFAYSVALASDPFPEGIWDMSVGAYFTGYLVFLVGFLAVFGGDSFFYNFGVIGSEASGFNVVRGDFEGVSLLYGLGGAGLVICGWGLLLTLFVVLELTRGMSRGGLRVI  - Green Anole
Bryozoan     - MAMLVCVHFHTLLLYMTSFILLLTVASLNPLRLSILLMLFSMGVSLLTAYTVGTWYGVIMFVVYISGLLVVISYFVSLNPNTSDKTSPWALLILAFLPPLTAHSASFSPLPSTGNTFAKACNTEVYWFMGLVLFFVLLVTVYMVWSASRPVRMWAWS           - Bryozoan

Comparative phylogeny:

NC_012920 Homo sapiens       Human       Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo
NC_001643 Pan troglodytes      Chimp       Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Pan
NC_001644 Pan paniscus       Pygmy chimpanzee  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Pan
NC_011120 Gorilla gorilla gorilla  W. lowland gorilla Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Gorilla
NC_001645 Gorilla gorilla gorilla  Lowland gorilla  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Gorilla
NC_001646 Pongo pygmaeus      Bornean orangutan Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Pongo
NC_002083 Pongo abelli       Sumatran orangutan Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Pongo

NC_002082 Hylobates lar       Common gibbon   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hylobatidae; Hylobates
NC_014042 Hylobates agilis     Agile gibbon    Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hylobatidae; Hylobates
HQ622806 Nomascus gabriellae    Red-cheeked gibbon Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hylobatidae; Nomascus
NC_014051 Nomascus siki       S w-cheeked gibbon Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hylobatidae; Nomascus
NC_014045 Hylobates pileatus    Pileated gibbon  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hylobatidae; Hylobates
NC_014047 Symphalangus syndactylus Siamang      Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hylobatidae; Symphalangus

NC_005943 Macaca mulatta      Rhesus monkey   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Cercopithecidae; Cercopithecinae; Macaca
AJ309865 Macaca sylvanus      Barbary ape    Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Cercopithecidae; Cercopithecinae; Macaca
NC_007009 Chlorocebus aethiops   African green   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Cercopithecidae; Cercopithecinae; Chlorocebus

NC_001992 Papio hamadryas      Hamadryas baboon  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Cercopithecidae; Colobinae; Trachypithecus
NC_006900 Trachypithecus obscurus  Dusky leaf-monkey Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Cercopithecidae; Colobinae; Trachypithecus
NC_006901 Colobus guereza      Guereza      Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Cercopithecidae; Colobinae; Colobus
NC_008217 Presbytis melalophos   Mitred leaf monkey Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Cercopithecidae; Colobinae; Presbytis
NC_015485 Rhinopithecus avunculus  Tonkin monkey   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Cercopithecidae; Colobinae; Rhinopithecus
NC_008218 Rhinopithecus roxellana  Golden monkey   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Cercopithecidae; Colobinae; Rhinopithecus

HQ644340 Saimiri boliv. peruv.   Squirrel Monkey  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Platyrrhini; Cebidae; Saimiriinae; Saimiri
HQ644338 Saimiri sciureus               Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Platyrrhini; Cebidae; Saimiriinae; Saimiri
AB572419 Callithrix jacchus    White t-e marmoset Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Platyrrhini; Cebidae; Callitrichinae; Callithrix
NC_002763 Cebus albifrons      White-fr. capuchin Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Platyrrhini; Cebidae; Cebinae; Cebus
FJ785422 Ateles belzebuth     White-b. monkey  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Platyrrhini; Atelidae; Atelinae; Ateles
FJ785423 Callicebus donacophilus  Bolivian titi   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Platyrrhini; Pitheciidae; Callicebinae; Callicebus
FJ785421 Aotus lemurinus      Lemurine monkey  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Platyrrhini; Aotidae; Aotus

NC_002811 Tarsius bancanus     Horsfield tarsier Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Tarsiiformes; Tarsiidae; Tarsius
NC_012774 Tarsius syrichta     Philippine tarsier Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Tarsiiformes; Tarsiidae; Tarsius

AB286049 Propithecus coquereli   Coquerel's sifaka Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Strepsirrhini; Lemuriformes; Indriidae; Propithecus
NC_012773 Varecia variegata     Ruffled lemur   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Strepsirrhini; Lemuriformes; Lemuridae; Varecia
AJ421451 Lemur catta        Ring-tailed lemur Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Strepsirrhini; Lemuriformes; Lemuridae; Lemur
NC_002765 Nycticebus coucang    Slow loris     Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Strepsirrhini; Chiromyiformes; Lorisidae; Nycticebus
NC_012763 Loris tardigradus     Slender loris   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Strepsirrhini; Chiromyiformes; Lorisidae; Loris
NC_012764 Perodicticus potto    Potto       Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Strepsirrhini; Chiromyiformes; Lorisidae; Perodicticus
NC_010299 Daubentonia madagascar.  Aye-aye      Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Strepsirrhini; Chiromyiformes; Daubentoniidae; Daubentonia
NC_012762 Otolemur crassicaudatus  Bush baby     Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Strepsirrhini; Lorisiformes; Galagidae; Otolemur

AF460846 Galeopterus variegatus  Flying lemur    Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Dermoptera; Cynocephalidae; Galeopterus
AJ421453 Tupaia belangeri     Tree shrew     Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Scandentia; Tupaiidae; Tupaia
JN242813 Heterocephalus glaber   Mole rat      Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Hystricognathi; Bathyergidae; Heterocephalus. 
NC_010339 Mus musculus       House mouse    Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Sciurognathi; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
GU997611 Rattus norvegicus     Norway rat     Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Sciurognathi; Muroidea; Muridae; Murinae; Rattus
JN571155 Acomys cahirinus     Spiny mouse    Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Sciurognathi; Muroidea; Muridae; Deomyinae; Acomys
NC_001913 Oryctolagus cuniculus   Rabbit       Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Lagomorpha; Leporidae; Oryctolagus
NC_015841 Lepus capensis      Brown hare     Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Lagomorpha; Leporidae; Lepus

NC_006853 Bos taurus        Cattle       Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Cetartiodactyla; Ruminantia; Pecora; Bovidae; Bovinae; Bos
NC_008092 Canis lupus        Gray wolf     Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; CanisNC_012095 Sus scrofa domesticus   Domestic pig    Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Cetartiodactyla; Suina; Suidae; Sus
NC_001640 Equus caballus      Horse       Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Perissodactyla; Equidae; Equus
NC_005268 Balaena mysticetus    Bowhead Whale   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Cetartiodactyla; Cetacea; Mysticeti; Balaenidae; Balaena
NC_014682 Orcinus orca       Killer Whale    Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Cetartiodactyla; Cetacea; Odontoceti; Delphinidae; Orcinus
NC_007393 Rousettus aegyptiacus   Egyptian Rousette Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Chiroptera; Megachiroptera; Pteropodidae; Pteropodinae; Rousettus
NC_002080 Erinaceus europaeus    European Hedgehog Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Insectivora; Erinaceidae; Erinaceinae; Erinaceus
NC_005033 Hemiechinus auritus    Long-eared hedgehogEukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Insectivora; Erinaceidae; Erinaceinae; Hemiechinus.
NC_002808 Echinosorex gymnura    Moonrat      Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Insectivora; Erinaceidae; Galericinae; Echinosorex
HM185182 Panthera tigris      Siberian tiger   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Felidae; Pantherinae; Panthera
GQ979707 Lynx rufus        Bobcat       Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Feliformia; Felidae; Felinae; Lynx
NC_009492 Ailuropoda melanoleuca  Giant Panda    Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Ursidae; Ailuropoda

NC_006299 Monodelphis domestica   Gray s-t opossum  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Metatheria; Didelphimorphia; Didelphidae; Monodelphis
NC_001794 Macropus robustus     Wallaroo      Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Metatheria; Diprotodontia; Macropodidae; Macropus
NC_008133 Phascolarctos cinereus  Koala       Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Metatheria; Diprotodontia; Phascolarctidae; Phascolarctos
NC_003321 Tachyglossus aculeatus  Australian Echidna Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Monotremata; Tachyglossidae; Tachyglossus

NC_002333 Danio rerio        Zebrafish     Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Ostariophysi; Cypriniformes; Cyprinidae; Danio
JN607253 Koreocobitis rotundicaudata White nose loach Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Ostariophysi; Cypriniformes; Cobitidae; Cobitinae; Koreocobitis
JN678726 Collichthys niveatus   Bighead croaker  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Euteleostei; Neoteleostei; Acanthomorpha; Acanthopterygii; Percomorpha; Perciformes; Percoidei; Sciaenidae; Collichthys
NC_014764 Protopterus aethiopicus  Marbled lungfish  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Dipnoi; Lepidosireniformes; Protopteridae; Protopterus
NC_003342 Lepidosiren paradoxa   S. Am. lungfish  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Dipnoi; Lepidosireniformes; Lepidosirenidae; Lepidosiren.
NC_001708 Protopterus dolloi    African lungfish  Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Dipnoi; Lepidosireniformes; Protopteridae; Protopterus
AF302933 Neoceratodus forsteri   Aust. lungfish   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Dipnoi; Ceratodontiformes; Ceratodontidae; Neoceratodus
NC_001323 Gallus gallus       Chicken      Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Galliformes; Phasianidae; Phasianinae; Gallus
NC_009736 Egretta eulophotes    Chinese Egret   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Ciconiiformes; Ardeidae; Egretta
NC_015887 Spilornis cheela     Crest. serp. eagle Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Falconiformes; Accipitridae; Accipitrinae; Spilornis
NC_007007 Gavia stellata      Red-throated loon Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Gaviiformes; Gaviidae; Gavia
NC_015200 Pica pica         Common magpie   Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Archosauria; Dinosauria; Saurischia; Theropoda; Coelurosauria; Aves; Neognathae; Passeriformes; Corvoidea; Corvidae; Pica
NC_006328 Ensatina eschscholtzii  Redwood salamander Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Amphibia; Batrachia; Caudata; Salamandroidea; Plethodontidae; Plethodontinae; Ensatina.
NC_001626 Petromyzon marinus    Sea Lamprey    Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Hyperoartia; Petromyzontiformes; Petromyzontidae; Petromyzon

NC_004447 Ciona intestinalis    Sea squirt     Eukaryota; Metazoa; Chordata; Tunicata; Ascidiacea; Enterogona; Phlebobranchia; Cionidae; Ciona
NC_001912 Branchiostoma lanceolatum Amphioxus     Eukaryota; Metazoa; Chordata; Cephalochordata; Branchiostomidae; Branchiostoma. 
NC_012616 Apostichopus japonicus  Jap. Sea Cucumber Eukaryota; Metazoa; Echinodermata; Eleutherozoa; Echinozoa; Holothuroidea; Aspidochirotacea; Aspidochirotida; Stichopodidae; Apostichopus
NC_002546 Fasciola hepatica     Liver Fluke    Eukaryota; Metazoa; Platyhelminthes; Trematoda; Digenea; Echinostomida; Echinostomata; Echinostomatoidea; Fasciolidae; Fasciola
JF729304 Clonorchis sinensis             Eukaryota; Metazoa; Platyhelminthes; Trematoda; Digenea; Opisthorchiida; Opisthorchiata; Opisthorchiidae; Clonorchis
NC_010220 Biomphalaria tenagophila Snail       Eukaryota; Metazoa; Mollusca; Gastropoda; Pulmonata; Basommatophora; Lymnaeoidea; Planorbidae; Biomphalaria
NC_007893 Watasenia scintillans   Sparkling enope  Eukaryota; Metazoa; Mollusca; Cephalopoda; Coleoidea; Neocoleoidea; Decapodiformes; Teuthida; Oegopsina; Enoploteuthidae; Watasenia
NC_001636 Katharina tunicata    Black chiton    Eukaryota; Metazoa; Mollusca; Polyplacophora; Neoloricata; Chitonida; Acanthochitonina; Mopaliidae; Katharina
NC_001566 Apis mellifera ligustica Honey Bee     Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Hexapoda; Insecta; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Hymenoptera; Apocrita; Aculeata; Apoidea; Apidae; Apis
NC_014587 Hipparchia autonoe    Russian Grayling  Eukaryota; Metazoa; Arthropoda; Hexapoda; Insecta; Pterygota; Neoptera; Endopterygota; Lepidoptera; Glossata; Ditrysia; Papilionoidea; Nymphalidae; Satyrinae; Satyrini; Satyrina; Hipparchia
NC_008192 Flustrellidra hispida   Bryozoan      Eukaryota; Metazoa; Bryozoa; Gymnolaemata; Ctenostomata; Flustrellidridae; Flustrellidra

NUMT study for NAD6 CRS 14152-14673


Summary: Numt found: (in Chromosome order)
              1               2               3               4               5               6               7               8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CRS (reversed & complemented)
M M Y A L F L L S V G L V M G F V G F S S K P S P I Y G G L V L I V S G V V G C V I I L N F G G G Y M G L M V F L I Y L G G M M V V F G Y T T A M A I E E Y P E A W G S G V E V L V S V L V G L A M E V G L V L W V K E Y D G V V V V V N F N S V G S W M I Y E G E G S G L I R E D P I G A G A L Y D Y G R W L V V V T G W T L F V G V Y I V I E I A R G N
Denisovan
M M Y A L F L L S V G L V M G F V G F S S K P S P I Y G G L V L I V S G V V G C V I I L N F G G G Y M G L M V F L I Y L G G M M V V F G Y T T A M A I E E Y P E A W G S G V E V L V S V L V G L A M E V G L V L W V K E Y D G V V V V V N F N S V G S W M I Y E G E G S G L I R E D P I G A G A L Y D Y G R W L V V V T G W T L F V G V Y I V I E I A R G N
Neandertal
M M Y A L F L L S V G L V M G F V G F S S K P S P I Y G G L V L I V S G V V G C V I I L N F G G G Y M G L M V F L I Y L G G M M V V F G Y T T A M A I E E Y P E A W G S G V E V L V S V L V G L A M E V G L V L W V K E Y D G V V V V V N F N S V G S W M I Y E G E G S G L I R E D P I G A G A L Y D Y G R W L V V V T G W T L F V G V Y V V I E I A R G N

NT_167186.1    chromosome 1  29218599-29219120  206482222
atggcatattttatatctttattaagtgtccttttggttatagggtttgtaggtttctccttgaaaccttctcctatttatgggggcctagagctaattattagtggtgctgtaggttgtggtattgtgttgatttttggtgtggcttttgtggggttgacagtctttttggttcacttgggtggcatgatggttgtttttggctataccatggcaatggctgctgaggaatatcctgaaacatgagggtcaaatattgacatctgaggggctttactattatgagtattaaaggggttgctgtcggtttggtgaatagttgagcatgatggggtggggatcatgattgattttaacagcatagagagttggatgatttttgagggggagggggaggggttgttgcatgaggatcctgtgggtgcggctgccttgtatagttatgggtgttgaatagtggtagttgctggttgatcattatttgttactatttacgttgcgattgaaattactcggggtaat
M A Y F M S L L S V L L V M G F V G F S L K P S P I Y G G L E L I I S G A V G C G I V L I F G V A F V G L T V F L V H L G G M M V V F G Y T M A M A A E E Y P E T W G S N I D I W G A L L L W V L K G L L S V W W M V E H D G V G I M I D F N S M E S W M I F E G E G E G L L H E D P V G A A A L Y S Y G C W M V V V A G W S L F V T I Y V A I E I T R G N
NT_167186.1    chromosome 1  31630293-31630811  206482222
atggcatataccatatttttattaagtgtccttttggttatagggtttgtaggtttctcttcgagaccttctcctatttacggaggtctagggctaattattagtggtgctgtgagttgtggtattgtgttgaattttgctggggcttttgtggggttgatagccttttttatttatttgggtggcatggtggttgtttttgactatactatggcaatggcgactgaagagtatcctgaaacatgagggttaagtattgacatctgaagggctttatcattaggactattaatggagttgatgctggtttggtgaatagctgagca-gatggagtggggattgtgattgatttcaatagtgagaaattttggatgatttttgagggcgaggaggcggggttgttgcatgaagattctgtgggtgtggctgccttgtacacttatgggtgttgattaatggtagttgctggttgatcactatttgttagtatttatgttgtgattgaaattactcagggtaat
M A Y T M F L L S V L L V M G F V G F S S X P S P I Y G G L G L I I S G A V S C G I V L N F A G A F V G L M A F F I Y L G G M V V V F D Y T M A M A T E E Y P E T W G L S I D I W R A L S L G L L M E L M L V W W M A E - D G V G I V I D F N S E K F W M I F E G E E A G L L H E D S V G V A A L Y T Y G C W L M V V A G W S L F V S I Y V V I E I T Q G N
NT_022184.15   chromosome 2  61866549-61867069   21178114
atggcatataccatatttttattaagtgtccttttggttatagggtttgtaggtttctcttcgagaccttctcctatttacggaggtctagggctaattattagtggtgctgtgagttgtggtattgtgttgaattttgctggggcttttgtggggttgatagccttttttatttatttgggtggcatggtggttgtttttgactatactatggcaatggcgactgaagagtatcctgaaacatgagggttaagtattgacatctgaagggctttatcattaggactattaatggagttgatgctggtttggtgaatagctgagca-gatggagtggggattgtgattgatttcaatagtgagaaattttggatgatttttgagggcgaggaggcggggttgttgcatgaagattctgtgggtgtggctgccttgtacacttatgggtgttgattaatggtagttgctggttgatcactatttgttagtatttatgttgtgattgaaattactcagggtaat
M A Y T M F L L S V L L V M G F V G F S S X P S P I Y G G L G L I I S G A V S C G I V L N F A G A F V G L M A F F I Y L G G M V V V F D Y T M A M A T E E Y P E T W G L S I D I W R A L S L G L L M E L M L V W W M A E - D G V G I V I D F N S E K F W M I F E G E E A G L L H E D S V G V A A L Y T Y G C W L M V V A G W S L F V S I Y V V I E I T Q G N
NT_022135.16   chromosome 2  20788328-20788842  110251338
atgacatacgctttgttctgattaagtgttcttttggttatgggatttgtaggtttttcttctaaacct---ccaatttatggggtcttagggttaattattagtggtgctatgggttgcgttattgtactaaattatggtggggcttttatgggattaatagtctttttgatttacttgtaggggatgatggttgtttttggctatactgcggtggtggctattaaggaatatccagaggagtgaggatcaagcattgtggttttagaaacgttattattgggtttagcagtagagttggtgttaagttgatgagt----gagtatgatggactggtgattgtagttaattttaatagtatgggaagttgaataatttttgagggtgaggggccagggttggttcgtgaagattctgtgggtgcgggtgctttctataattatgagtgttgattggtggtggttgctggttgaacattgttggctggtgttgatgttataattgaaattactcagggcaac
M T Y A L F W L S V L L V M G F V G F S S K P - P I Y G V L G L I I S G A M G C V I V L N Y G G A F M G L M V F L I Y L X G M M V V F G Y T A V V A I K E Y P E E W G S S I V V L E T L L L G L A V E L V L S W W - - E Y D G L V I V V N F N S M G S W M I F E G E G P G L V R E D S V G A G A F Y N Y E C W L V V V A G W T L L A G V D V M I E I T Q G N
NT_022135.16   chromosome 2  21876021-21876535  110251338
atgacatacgctttgttctgattaagtgttcttttggttatgggatttgtaggtttttcttctaaacct---ccaatttatggggtcttagggttaattattagtggtgctatgggttgcgttattgtactaaattatggtggggcttttatgggattaatagtctttttgatttacttgtaggggatgatggttgtttttggctatactgcggtggtggctattaaggaatatccagaggagtgaggatcaagcattgtggttttagaaacgttattattgggtttagcagtagagttggtgttaagttgatgagt----gagtatgatggactggtgattgtagttaattttaatagtatgggaagttgaataatttttgagggtgaggggccagggttggttcgtgaagattctgtgggtgcgggtgctttctataattatgagtgttgattggtggtggttgctggttgaacattgttggctggtgttgatgttataattgaaattactcagggcaac
M T Y A L F W L S V L L V M G F V G F S S K P - P I Y G V L G L I I S G A M G C V I V L N Y G G A F M G L M V F L I Y L X G M M V V F G Y T A V V A I K E Y P E E W G S S I V V L E T L L L G L A V E L V L S W W - - E Y D G L V I V V N F N S M G S W M I F E G E G P G L V R E D S V G A G A F Y N Y E C W L V V V A G W T L L A G V D V M I E I T Q G N
NT_022135.16   chromosome 2  33600465-33600983  110251338
atgacatacgctttgttctgattaagtgttcttttggttatgggatttgtaggtttttcttctaaacct---ccaatttatggggtcttagggttaattattagtggtgctatgggttgcgttattgtactaaattatggtggggcttttatgggattaatagtctttttgatttacttgtaggggatgatggttgtttttggctatactgcggtggtggctattaaggaatatccagaggagtgaggatcaagcattgtggttttagaaacgttattattgggtttagcagtagagttggtgttaagttgatgagt----gagtatgatggactggtgattgtagttaattttaatagtatgggaagttgaataatttttgagggtgaggggccagggttggttcgtgaagattctgtgggtgcgggtgctttctataattatgagtgttgattggtggtggttgctggttgaacattgttggctggtgttgatgttataattgaaattactcagggcaac
M T Y A L F W L S V L L V M G F V G F S S K P - P I Y G V L G L I I S G A M G C V I V L N Y G G A F M G L M V F L I Y L X G M M V V F G Y T A V V A I K E Y P E E W G S S I V V L E T L L L G L A V E L V L S W W - - E Y D G L V I V V N F N S M G S W M I F E G E G P G L V R E D S V G A G A F Y N Y E C W L V V V A G W T L L A G V D V M I E I T Q G N
NT_005403.17   chromosome 2  6379367-6379888   149790583
atggcttatgctttatttttattgagtattcttttggttatagggtttgtaggtttttcttcaaaatcttctcctctttgtggaggcctggggctaattgttggtggtgctgtggactgtggcatcgtgttgaatcttggtagagcttttgtgggtttaatagtctttttgatttatttgggtggtatgatggttgtttttggttatactgcggcaatggctattgaggagtatcctgaaacatgagggtcaagtattgacatttgaggggctttattattagggttattaatagagttgctgttggtttggtgaatagttgagtgcgatggggtagggatcaccattgattttaaaagcatagggagctgaataaattttgagggtgagggggcagggttgttgcatgaggattctgtgggtgtggctgccttatatagttacgggtgttgattagtggtagttgctggttgatcactgtttgttagtatttatgttgcaattgaaattgctcggggtaat
M A Y A L F L L S I L L V M G F V G F S S K S S P L C G G L G L I V G G A V D C G I V L N L G X A F V G L M V F L I Y L G G M M V V F G Y T A A M A I E E Y P E T W G S S I D I W G A L L L G L L M E L L L V W W M V E C D G V G I T I D F K S M G S W M N F E G E G A G L L H E D S V G V A A L Y S Y G C W L V V V A G W S L F V S I Y V A I E I A R G N
NT_022778.16   chromosome 4  5685290-5685812   59789334
atgacatatgctttattcttattaagtatacttttagttataggatttgtaggtttttcttctaaaccttctcctttttacggggagcttggtgttaataattagtggcgtagtaggttgtgttattgttctgaattatgggggagcttatatgggtctaatggtctttctgatttacttagggggaataatagttgtttttggttatactacggtgatggctattgaggagtatcctgaggtattagggtcaggaactgaagttttagggagtgccttggtgggtttagcaatggaagtggcattagtttgatgggtagcagagtatgacgaggtggtggtagtagttaattttaacaacatggaaagttgagtgatttttgagggggaggggccggggttagttcgggaggactctattggtgcgggtgatttatatgactgtggaagttgactggtggtagttactggttgaatgttgtttcttggcgtatatatatagattgaaattgctcagggtaat
M T Y A L F L L S M L L V M G F V G F S S K P S P F Y G E L G ^ L M I S G V V G C V I V L N Y G G A Y M G L M V F L I Y L G G M M V V F G Y T T V M A I E E Y P E V L G S G T E V L G S A L V G L A M E V A L V W W V A E Y D E V V V V V N F N N M E S W V I F E G E G P G L V R E D S I G A G D L Y D C G S W L V V V T G W M L F L G V Y M X I E I A Q G N 
NT_016354.19   chromosome 4  80921399-80921917   75452280
atggcatatactatatttttattaagtgtcactttggttataggatttgtaggtttctcttcgaaaccttatcctatttacggaggtctagggctaattattagtggtgctgtgggttgaatttgttg----aattttggtggtgctttcgtggggttgatgtttttttaattccccatttgtgt^ggtatgatgattgtttatggctataccacagcgatggctactgaggagtatcctgaaacatgagggtcaagtattgatatctgaggagccttattattaggactaataatggagttgatgctggttctgtgaatagttgagcatgatgcagtgaggatcatggttaattttaatagcataaagagctggacgatttttgagggtgagggggcagggttgttgcgtgaagattctgtgtatgtggctgccttgtacagttatgaatgctgattagtggtagttgctggttgatgattatttgttggtatttatgttctgattgaaatta-tcaggataat
M A Y T M F L L S V T L V M G F V G F S S K P Y P I Y G G L G L I I S G A V G - - - - - N F G G A F V G L M F F - - - - - - G M M I V Y G Y T T A M A T E E Y P E T W G S S I D I W G A L L L G L M M E L M L V L W M V E H D A V R I M V N F N S M K S W T I F E G E G A G L L R E D S V Y V A A L Y S Y E C W L V V V A G W W L F V G I Y V L I E I - Q D N
NT_006576.16   chromosome 5  8608695-8609216     10001
atggcatatactatatttttattaagtgtctttttgactatagggtttgtaggtttctcttcgaaaccttctcctatttatggaggtcaagggcttattactagtggtgctgtgggttgtggtattgtgttgaattttggtggggctttcatggggttgatagtctgtgtggtttatttgggtggtatgatggttgtttttggctatactatgacgatggaaactgaggagtattctgaaacataagggttaaatattgacatctgaggagatttcttattaggactgttaatggagttgatgctggttctgtgattaattgagcacgatggagtggggatcacgattgcttttaatagcatagagagttggatgatttttgagggtgagggggcagggttattgcgtgaagattctctgggtgtggctgccttgtacagttatgggtgctgattagtggtagttgctggttgatcattattttttagtatttacgttgcaattgaaattacttaggataat
M A Y T M F L L S V F L T M G F V G F S S K P S P I Y G G Q G L I T S G A V G C G I V L N F G G A F M G L M V C V V Y L G G M M V V F G Y T M T M E T E E Y S E T X G L N I D I W G D F L L G L L M E L M L V L W L I E H D G V G I T I A F N S M E S W M I F E G E G A G L L R E D S L G V A A L Y S Y G C W L V V V A G W S L F F S I Y V A I E I T X D N
NT_034772.6    chromosome 5  2218521-2219043   91686129
atgacatatgctttatttttgttaagtgtggttttagtaatggggtttgtggggttttcttctaagccttctcctatttatgggggcttagtgttgattgttagtggtgtggttgggtgtatcattattttaaattatgggggaggttgtataggtttaatggtttttttaaatttatttagggggtataatggttgtttttgggtacactacagcaatagctattgaggagtatcctgaggcatgggggtcagggattgaggtcttggtaagtgttttagtgggattagcaatagaagtggggttagtgttatgggtaaaaaaatatgatggggtggtgattgtggtgaattttaatagtgtaggaagttgaataatttatgaaggggaggggccagcattgattcgggaggatcctattggtgcgggggctttatacgattacgggcattgattggtggtagttactggttgaaccttgtttgttggtgtatatattgtaattgagagtgctcggggtaac
M T Y A L F L L S V V L V M G F V G F S S K P S P I Y G G L V L I V S G V V G C I I I L N Y G G G C M G L M V F L N L F ^G G M M V V F G Y T T A M A I E E Y P E A W G S G I E V L V S V L V G L A M E V G L V L W V K K Y D G V V I V V N F N S V G S W M I Y E G E G P A L I R E D P I G A G A L Y D Y G H W L V V V T G W T L F V G V Y I V I E S A R G N
NT_034772.6    chromosome 5  7696024-7696546   91686129
atgacatatgctttatttttatggagtgtgggtttagtaatggggtttgtggggttttcttctaagccttctcctatttatgggggtttagtgttgattgttagtggtgtggttgggtgtgttattattttaaattatgggggaggttatataggtttaatggttttttaaaatttatttagggggtataatggtcgtttttgggtatactatggcgatagctattgaggagtaccctgaggcatgggggtcagggattgaggtcttggtaagtgtattagtggggttagcgatggaggtagggttagtgttatgggtgaaagagtatgatggggtggtgattgtggtaaattttaatagtgtgggaagttgaatgatttatgaaggagaggggccagggttgatccgggaagatcctattggtgctggggctttgtatgattatgggcgttgattggtggtagttactggttgaacgttatttgttggtgtgtatattgtaattgagattgctcggggtaat
M T Y A L F L W S V G L V M G F V G F S S K P S P I Y G G L V L I V S G V V G C V I I L N Y G G G Y M G L M V F X N L F ^G G M M V V F G Y T M A M A I E E Y P E A W G S G I E V L V S V L V G L A M E V G L V L W V K E Y D G V V I V V N F N S V G S W M I Y E G E G P G L I R E D P I G A G A L Y D Y G R W L V V V T G W T L F V G V Y I V I E I A R G N
NT_034772.6    chromosome 5  42573685-42574206   91686129
atgatgtatgctttatttctgttgagtgtgggtttagtaatggggtttgtggggttttcttctaagccttctcctatttatgggggtttagtattgattgttagtggtgtgattgggtgtgttattattctgaattacgggggaggttacatgggtttaatggtttttttaatttatttggggggaatgatggttgtttttggatatactacagcggtggctattgaggagtatcctgaggcatgggggtcaggggttgaggtcttggtaagtgttttagtggggttggtgatggaagtaggattagtgttatgggtgaaagagtatgatggggtggtggttgtggtaaattttaatagtgtgggaagttgaataatttatgaaggagaagggtcagggctgattcgggaggatcctattggtgcgggggctttgtatgattatgggcgttgattagtagtagttactggttgaacattgtttgttggtgtgtatattgtactagagattgctcgggggaat
M M Y A L F L L S V G L V M G F V G F S S K P S P I Y G G L V L I V S G V I G C V I I L N Y G G G Y M G L M V F L I Y L G G M M V V F G Y T T A V A I E E Y P E A W G S G V E V L V S V L V G L V M E V G L V L W V K E Y D G V V V V V N F N S V G S W M I Y E G E G S G L I R E D P I G A G A L Y D Y G R W L V V V T G W T L F V G V Y I V L E I A R G N
NT_033968.6    chromosome 7  6829855-6830367   50410632
atgacatatgctttattcttattaagtgttc-ttttgttacgggatttgtaggttttttttctaaaccttct---atttatgggggtttagggttaattcttagtggtgctgtaggttgtgttattgtgttgaattatggtggggcttttatgggactaatagtcttttttgtttatttgggggggatgatggttgtttttggttatactgtggtgatggctattgaggaataccctgaggcatgaggatcaagtattgatgttttagaaactttattattggggctactaatagagttgttgttactttgatgaatg-atgagtatgatggggtggtcatcatagttaattttattagtgtgggaagttgaataatttttgagggggaggtgccagggttaatgcatcaggattctgtgggtgcgggtgctttatataattatgggtgttgattgttcgtagttgctgattgaacattgttag^^^^tatttatgtggcagttgaaattactctgggtaat
M T Y A L F L L S V - F V T G F V G F F S K P S - I Y G G L G L I L S G A V G C V I V L N Y G G A F M G L M V F F V Y L G G M M V V F G Y T V V M A I E E Y P E A W G S S I D V L E T L L L G L L M E L L L L W W M D E Y D G V V I M V N F I S V G S W M I F E G E V P G L M H Q D S V G A G A L Y N Y G C W L F V V A D W T L L - - I Y V A V E I T L G N
NT_033968.6    chromosome 7  6853132-6853648   50410632
atgacatatgctttattcttactaagtgttc-ttttgttatgggatttgtaggttttccttctaaaccttctcctatttatgggggtttagggttaattcttagtggtgctgtaggttgtgttgtgtt---gaattatggtggggcttttatgggattaatagtcttttttatttatttgggggggatgatggttgtttttggatatactgcggtgatggctattgaggaataccctgaggcatgaggatcaagtattgaggttttaggaactttagtactggggctaccaatagagttgttgttactttgatgaatggt-gagtatgatggggtggtcatcatagttaattttattagtgtgggaagttgaataatttttgagggtgaggggccagggttgatctgtgaggattctccgggtgctggtggtttatataattatgggtgttgattggtggtagttgctggttgaacactgtttgtttgtatttatgttgcagttgaaattacttggggtaat
M T Y A L F L L S V - F V M G F V G F P S K P S P I Y G G L G L I L S G A V G C V V - - N Y G G A F M G L M V F F I Y L G G M M V V F G Y T A V M A I E E Y P E A W G S S I E V L G T L V L G L P M E L L L L W W M - E Y D G V V I M V N F I S V G S W M I F E G E G P G L I C E D S P G A G G L Y N Y G C W L V V V A G W T L F V C I Y V A V E I T W G N
NT_007933.15   chromosome 7  50046631-50047148   61967158
atggtatatgctttatttttattaaatgttctcttggttatagagttcgtaggcttttctttgaaaccttctcctatttatggaggcctagggctaattattagtggtgctgtgggttgtggtattgtgttgaattttggtggggctttcgtggggttaatagtctttttgatttatttgggtggtatgatggttgttttgggttatactgcggcaatggctattaaggaataccctgaaacacgagggtcaagtatagacatttgaggaggtttattattaggatgattaatagagttgatgttggttcagtgaatagttgagtacaatgggctggtgatcacaattgattttaaa-gtgtagagagttggataatttttgagggtgagggggtggggttg---tgtgaggattctgtgggtgtggctgccttctacagttatgggtgttgattagtggtagttgctagttgatcattatttgttagtatttatgttgcaattgaaaatacttggggtaat
M V Y A L F L L N V L L V M E F V G F S L K P S P I Y G G L G L I I S G A V G C G I V L N F G G A F V G L M V F L I Y L G G M M V V L G Y T A A M A I K E Y P E T R G S S M D I W G G L L L G W L M E L M L V Q W M V E Y N G L V I T I D F K - V E S W M I F E G E G V G L - C E D S V G V A A F Y S Y G C W L V V V A S W S L F V S I Y V A I E N T W G N
NT_167187.1    chromosome 8  23994624-23995145   12141855
atgacatatgctttattcttgttaagtattcttttagttatggggtttgtaggtttttcttctaaaccttctcctatttatgggggcttggtgttaattattagtggtgtagtaggtggcattattgttctaaattatggtggggcttatatgggtctaatagtctttttgatctatttagggagaatgatggttgtttttggttatactatggcgatggctattgaggaacacccagaggcatgagggtcaggcattgaagttttagggagtgtcctagtgggcttagtaatggaactggcattagtttggtgggcagcagagtatgatggagtggtggttgtagcaaattttaataacatgggaagttaagtgatttttgaggggaggggccagggttaattcaggaggattctatggggtgtgggtgctttatgtgattatggactttgactggtggtggttactggttggacattgtttgttggtgtttatattgtaactgaaattgctcagggcaat
M T Y A L F L L S I L L V M G F V G F S S K P S P I Y G G L V L I I S G V V G G I I V L N Y G G A Y M G L M V F L I Y L G X M M V V F G Y T M A M A I E E H P E A W G S G I E V L G S V L V G L V M E L A L V W W A A E Y D G V V V V A N F N N M G S X V I F E G R G Q G X F R R I L W G V G A L C D Y G L W L V V V T G W T L F V G V Y I V T E I A Q G N
NT_008183.19   chromosome 8  20359411-20359927   48135600
atggcatatactgcatttttattaagtgtccttttggttatagggtttgcaggtttctcttcaaaaccttctcttatttatggaggtctagggctaattatcagtggtgctgtaggttgtggtattgtgttgaattttggtgggg^ttttgtggggttgatagtcttt---atttatttgggtggcatgacggttgtttttggttatactacagttttggctactgagaagtaccctgaaacatgaggatcaagtattgatatctgggtggctttattattaggatttttaatggagttgatgctggtttggtgaatagtttagcacgatgaagtggggatcacgattgatttcaatagtgtaaagagttggatgattttgagggtgagggggctgggt-agttgcgtgaagattctgtgggtgcagctgccttgtgcaactatgggtgttggttagtggtagttgctggttgatcattatttgttagtatttatgttgtgattgaaattacttagagtaac
M A Y T A F L L S V L L V M G F A G F S S K P S L I Y G G L G L I I S G A V G C G I V L N F G G - F V G L M V F - I Y L G G M T V V F G Y T T V L A T E K Y P E T W G S S I D I W V A L L L G F L M E L M L V W W M V X H D E V G I T I D F N S V K S W M I L R V R G L G - L R E D S V G A A A L C N Y G C W L V V V A G W S L F V S I Y V V I E I T X S N
NT_008413.18   chromosome 9  5081093-5081602     10001
atggcatatgctttatttctattaagtgttgtcttatttatagggattgtaggtttttcttcaaaactgtctcctatttattgaggcttaggggtaattattagtggtgctgtgggttgtggtattgtgttgaattttggtggggctttcatggggttaatagtcttttttatttacttgggtggtataatggttatttttggttatactccagtgatagctattgaggagtatcctgaaacatgagggccaagtactgatatttgaggggccttattattaggattattaatagagttgatactggtttggtgaatagttgaatatgatggggtggtgatcacggttgattttaatagcatagggagttgatttaatttttgagggggagggg------ttgattcatgaggattttgtaggtgcagctgccttgtataa-------ttatgggtgttggttggtggttgctggttgatcattgttagtatttttgtcgcaattgaaattactcagggtaat
M A Y A L F L L S V V L F M G I V G F S S K L S P I Y W G L G V I I S G A V G C G I V L N F G G A F M G L M V F F I Y L G G M M V I F G Y T P V M A I E E Y P E T W G P S T D I W G A L L L G L L M E L M L V W W M V E Y D G V V I T V D F N S M G S W F ^I F E G E G - - L I H E D F V G A A A L Y - - - L W V L V G G C W L I I V S I F V A I E I T Q G N
NT_167190.1    chromosome 11  26572741-26573260   54694206
atggcatatgctttatttttattaagtgttcttttgattatgggatttgtagatttttctttgaaaccttctcctatttatgggggtttagggctaattattagtggtgctgtg--ttgtggtattgtgttgaattttggtggggcttttgtggggttaatggtctttttaatttatttgggtggtatgatggttgtctttggttataccgcggtgatggctattgaggagtaccttgagccatggcggtcaagtattgacatttgagaggctttactaattaggattattaatagagtggtgttggttgggtgaatagttgagtacaatggggtggtggtcgcgattgatttaaatagcgtagacagttgaataatttttgagggtgagggggcagggttgttgtgtgaggattctgtgagtgtggctgccttgtacagttctgggttttgattagtggtagttgctggttgatcattatttgtgagtatttatcttgcaattgaaattactcggggtaat
M A Y A L F L L S V L L I M G F V D F S L K P S P I Y G G L G L I I S G A V - C G I V L N F G G A F V G L M V F L I Y L G G M M V V F G Y T A V M A I E E Y L E P W R S S I D I W E A L L ^L L G L M E W C W L G W M V E Y N G V V V A I D L N S V D S W M I F E G E G A G L L C E D S V S V A A L Y S S G F W L V V V A G W S L F V S I Y L A I E I T R G N
NT_009952.14   chromosome 13  9435912-9436425   86910325
atgacatatgctttattcttattaagtattattttggttataggatttgtaggtttgtcttcaaaactttctcctatttatggaggtttag----ggttattagtggtgctgtgggttgtggtattgtgttgaattatggtggggcttttacagggttaatagtcttttagatttatttgggtggtatgatggttgtttttggttatactgtggcaatagctattgaggaataccctgagacattaaggatca-aatatgatatttgaggaactttatcattagggttattaatagaattggtgttgatttgatgaatggttgaatatgatggggtggtgattacaattaattttagtagtgtaggaagttgaataattttttagggtgagggtccggggttgattcatgaggat tctgtgggtgcaggtgctttatataattatgggtgttgattggtggtggctgctggttgaacattgttgctgattatgttgtaattgaaattacttggggtaat
M T Y A L F L L S I I L V M G F V G L S S K L S P I Y G G L G - V I S G A V G C G I V L N Y G G A F T G L M V F X I Y L G G M M V V F G Y T V A M A I E E Y P E T L R I - M W YLRNFIIRVIN                                                                        S V G A G A L Y N Y G C W L V V A A G W T L     Y V V I E I T W G N
NT_010194.17   chromosome 15  29237157-29237642   29209444
atggcttatgattta---ttattaagtattcttttagttatagggtttgcaggtttttcttcgaaactgtctcctatttatggggaggggatagggttaattattagtggtgctgtgggttgtggtattctgttgaattttggtgggactttcgtggggttaatagtctttaatttatttgggtggtataatggttgtttgaggagtatcctgaaacatgagggtcaagtattgacatttgaggggctttattattaggattattaacagagttggtgttaatttggtgaatgagtatgatgggatggtcattataattaattttaatagcatatggagttgcataatatttgagggtgagggggcgaggtggttgcgtgaggattctgtcggtgcagcttctttatacagttacgggtattggtggcagttgctggttgaacgttatttgtcagtatttatgttgcacttgaagttactcagggtgat
M A Y D L - L L S I L L V M G F A G F S S K L S P I Y G (E) G M G L I I S G A V G C G I L L N F G G T F V G L M V F N L F G W Y N GCLRSILKHEGQVLTFEGLYY
NT_010498.15   chromosome 16  35769647-35770173   46385802
atggcatatgcattatttttattgagtgtacttttggttacagggtttgtaggtttttcttcaaaaccttctcctatttatggaggtctaggg---ttaattattagtggtgctgtgggttgtggtattgtgttgaattttggcggagatttcgtggggttaatagtttttatttatttatttatttgggcagtatgatggttgtttttggttatactgcggcgatggctattggggaataccctgaaacatgagagtcaaatattgacatttgaggggccttattattagggttattaatagagttggtgttggttcggtgaatagttgagtatgatggggtggtaattatgactgattttaatagcatagagagttgaatgatttttgagggtgagggagtggggttattgtatgaggattctgtgggtgtggctgccttgtacagttatgggtgttgattggtggtagttgctggttgatcattatttgttagtatttatgttgcaactgaaattacttggggtaat
M A Y A L F L L S V L L V T G F V G F S S K P S P I Y G G L G - L I I S G A V G C G I V L N F G G D F V G L M V F I Y L F IWAVWWLFLVMLRRWLLGNTLKHESQMLTFEGPYY
NT_011515.12   chromosome 21  2887222-2887740   43005560
atgacatacaacatatttttattaagtacaatgtttgttgtaggttttgtgggtttctcttcaaaacctttgccagttttggggggtttggg^ttaattattagtggaagggtgggttgtggtattgtattaaaggtcagtggtgcatttataggattaggagtatttttaatttatttggggga-atgatagtgatgtttggatgtaccgcggcaacagctactgagggttatcctgaggcttggggtctaatgttgttatttgagggctttaattgatggggctgttgctagagttagttataattgcatgaacagcagggcatgat
M T Y N M F L L S T M F V V G F V G F S S K P L P V L G G L G L I I S G R V G C G I V L K V S G A F M G L G V F L I Y L G E M M V M F G C T A A T A T E G Y P E A W G L M L L F E G F N W W G C C X S X L X L H W T A G H D
NT_167197.1    chromosome X  2968721-2969242    2118239
atgacatatgctttattcttgttaagtagtcttttggttatgagatttgtaggtttttcttctaaaccttcttctatttatgggtggttagggttaattattagtggtcctgcaggttgcattattgtgttcaattatggtagggcttttataggcctaatagtctttttgatttatttgggagagatgatggttgttttttgtcatactatggcgattgctattgaggagtacccagaggcgtgaggatcaggtattgaggttttagggagtttcttattgggtttagtaatagagttgatgctaatttggtgaacagctgagtatgatggattgctggtcatagttaattttaataacatgggaagttgagtgatttttgatggtgaggggtcagggttgattcgtgaggattctataggtgcgggtgctttatatgattatggatgttgactagtggtagttgctggttgaacattatttgttggtgtttatgttgtgattgaaattactcggggtaat
M T Y A L F L L S S L L V M X F V G F S S K P S S I Y G W L G L I I S G P A G C I I V F N Y G R A F M G L M V F L I Y L G E M M V V F C H T M A I A I E E Y P E A W G S G I E V L G S F L L G L V M E L M L I W W T A E Y D G L L V M V N F N N M G S W V I F D G E G S G L I R E D S M G A G A L Y D Y G C W L V V V A G W T L F V G V Y V V I E I T R G N
NT_011669.17   chromosome X  7662240-7662752
---------------tttttattaagtgcaatttttgttgtgggctttgtgggttcttcttcaaagccttcacctatttatggaggtttagggttgatcattagtcgacgagtaggttgtggtattgtgttaaattttggtggtgcttttctggggttaatcttttttttaatttacttggggtgaatgatagtggttttggaatgtactacagcaatggctactgaggagtactctgaagcttggggctcaagtgttgttatggggtgccctgttgttagggttattgttagaattatttatggttatgtgaatagtgcattatgatgaggtagaaattattactgattattaaaatatggaaaattgggtgatttttaagggtgaggaagtagggctttgtgaagattctgtaggtattgctgcattgtacagttatggtagttgattaatggtggtttccggtttatctttgtcagcatttttattgtgattgagattacttggggaaac
- - - - - F L L S A I F V V G F V G S S S K P S P I Y G G L G L I I S R R V G C G I V L N F G G A F L G L I F F L I Y L G W M M V V L E C T T A M A T E E Y S E A W G S S V V M G C P V V R V I V I I Y G Y V N S A L W W G X N Y Y W L L K Y G K L G D F X G W G S R A L W X F C R Y C C I V Q L W X L I N G G F R F I F V S I F I V I E I T W G N
NT_011896.9    chromosome Y  5582047-5582480
atgtaatatgctttatttttattaagtattcccttggctgtaaggtttgtaggtttttcttcaaaactttcttctatttatggaggcctagagttaattattagtgatgctgtgtgttgtggaattgtgttgaattttcttgggggtttcatagggtcaatagtcttttttttatttatttaggtgatatgatggttgtttttggttatactgtggctatcactattaaggaatatcctgaaacatgagggtcaactactgatatttgagggtctttattattagaattattaagagagttggcattggtccaatgaatatttgagtatgatggggtggtggtcacaattaattttaatagcatagaaagataattattgagggtgagaggttggggtggtcgtgtgaggattctgtgggagcagctgactcgt
M X Y A L F L L S I P L A V R F V G F S S K L S S I Y G G L E L IISDAVCCGIVLNFLGGFMGSMVFFLFIXVMWWLFLVMLWLSLLRNILKHEGQLLMFEGLYYXNYXESWHWSNEYLSMMGWWSQLILMAXKDNYWGWEVGVVVWGFCGSSWL


Fragments:
NT_024862.14  chromosome 17  365230-365484 from 30 approx
-------------------------------------------------------------------------------------------tattgattattagtggtgtagttgggtgtgttattattctgaattatgggggaggttatatgggtttaatagttttttaaatttatctaggagt-atgatggttgtttttggatatactacagcaatggctattgaggagtatcctgagacacgggggtcaggaattgaagtcttggtgagtgtattagcgggattatcaatggaagtggggttggtcttatgagtgaaggagtatgatggggtggtggtagtggt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L I I S G V V G C V I I L N Y G G G Y M G L M V F X I Y L G - M M V V F G Y T T A M A I E E Y P E T R G S G I E V L V S V L A G L S M E V G L V L W V K E Y D G V V V V -
NT_010859.14  chromosome 18  2832199-2832346 from 46 approx.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gggggaggttacatgggtttaatggtttttaa-atttatttggggggaataagggttgtctttgggtacactacagcgatggctattgaggagtatcctgaggcatgggggtcaggggttgaggtcttggtaagtgttttagtggggtt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G G G Y M G L M V F - I Y L G G M R V V F G Y T T A M A I E E Y P E A W G S G V E V L V S V L V G -
NT_034772.6  chromosome 5  5328373-5328586
----------------------------------------------ttgtggggctctcttcaaagccttctcctatttatgggggattggggttaattattagtgggggagggggttgcagcattgtattaaacttggtggg-gcttttgtaggtttaatagttttttttaaatttatttgggggcaataatggtcatttttggttatatgacagtgacagctactgaggaataccctgagacctgagggacaagtgttg
- - - - - - - - - - - - - - - - V G L S S K P S P I Y G G L G L I I S G G G G C S I V L N L V - - A F V G L M V F - ^^ I Y L G A M M V I F G Y M T V T A T E E Y P E T W G T S V -
NT_024862.14  chromosome 17  351912-352216
------tatgctttattatcattaagtgtggctttagtaatagggtttgtagggttttcttctaaaccttctcctatttatgggggtatagtattgattattagtggtgtagttgggtgtgttattattctgaattatgggggaggttatatgggtttaatggtttttttta--atttatctagggggtacgatggttgtttttggatatactatggcaatggctattgaggagtatcctgagacatgggggtcaggaattgaagtcttggtgagtgtattagtgggattagcaatggaagtggggttggtgt
- - Y A L L S L S V A L V M G F V G F S S K P S P I Y G G M V L I I S G V V G C V I I L N Y G G G Y M G L M V F F - I Y L G G T M V V F G Y T M A M A I E E Y P E T W G S G I E V L V S V L V G L A M E V G L V -
----------
NT_005612.16  chromosome 3   13114582-13114783

NT_009714.17  chromosome 12   24160468-24160801

NT_167190.1  chromosome 11   32832911-32833185


Tables: by chromosome order
                                       1     2     3     4     5     6     7     8     9    100     1     2     3     4     5     6     7
                                   123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234

CRS (reversed & complemented)								MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIILNFGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN
Denisovan												MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIILNFGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN
Neanderthal											MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIILNFGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYVVIEIARGN
 1 NT_167186.1    chromosome 1  29218599-29219120  206482222	MAYFMSLLSVLLVMGFVGFSLKPSPIYGGLELIISGAVGCGIVLIFGVAFVGLTVFLVHLGGMMVVFGYTMAMAAEEYPETWGSNIDIWGALLLWVLKGLLSVWWMVEHDGVGIMIDFNSMESWMIFEGEGEGLLHEDPVGAAALYSYGCWMVVVAGWSLFVTIYVAIEITRGN
 2 NT_167186.1    chromosome 1  31630293-31630811  206482222	MAYTMFLLSVLLVMGFVGFSSXPSPIYGGLGLIISGAVSCGIVLNFAGAFVGLMAFFIYLGGMVVVFDYTMAMATEEYPETWGLSIDIWRALSLGLLMELMLVWWMAE-DGVGIVIDFNSEKFWMIFEGEEAGLLHEDSVGVAALYTYGCWLMVVAGWSLFVSIYVVIEITQGN
 3 NT_022184.15   chromosome 2  61866549-61867069   21178114	MAYTMFLLSVLLVMGFVGFSSXPSPIYGGLGLIISGAVSCGIVLNFAGAFVGLMAFFIYLGGMVVVFDYTMAMATEEYPETWGLSIDIWRALSLGLLMELMLVWWMAE-DGVGIVIDFNSEKFWMIFEGEEAGLLHEDSVGVAALYTYGCWLMVVAGWSLFVSIYVVIEITQGN
 4 NT_022135.16   chromosome 2  20788328-20788842  110251338	MTYALFWLSVLLVMGFVGFSSKP-PIYGVLGLIISGAMGCVIVLNYGGAFMGLMVFLIYLXGMMVVFGYTAVVAIKEYPEEWGSSIVVLETLLLGLAVELVLSWW--EYDGLVIVVNFNSMGSWMIFEGEGPGLVREDSVGAGAFYNYECWLVVVAGWTLLAGVDVMIEITQGN
 5 NT_022135.16   chromosome 2  21876021-21876535  110251338	MTYALFWLSVLLVMGFVGFSSKP-PIYGVLGLIISGAMGCVIVLNYGGAFMGLMVFLIYLXGMMVVFGYTAVVAIKEYPEEWGSSIVVLETLLLGLAVELVLSWW--EYDGLVIVVNFNSMGSWMIFEGEGPGLVREDSVGAGAFYNYECWLVVVAGWTLLAGVDVMIEITQGN
 6 NT_022135.16   chromosome 2  33600465-33600983  110251338	MTYALFWLSVLLVMGFVGFSSKP-PIYGVLGLIISGAMGCVIVLNYGGAFMGLMVFLIYLXGMMVVFGYTAVVAIKEYPEEWGSSIVVLETLLLGLAVELVLSWW--EYDGLVIVVNFNSMGSWMIFEGEGPGLVREDSVGAGAFYNYECWLVVVAGWTLLAGVDVMIEITQGN
 6 NT_005403.17   chromosome 2  6379367-6379888   149790583	MAYALFLLSILLVMGFVGFSSKSSPLCGGLGLIVGGAVDCGIVLNLGXAFVGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAAMAIEEYPETWGSSIDIWGALLLGLLMELLLVWWMVECDGVGITIDFKSMGSWMNFEGEGAGLLHEDSVGVAALYSYGCWLVVVAGWSLFVSIYVAIEIARGN
 7 NT_022778.16   chromosome 4  5685290-5685812   59789334	MTYALFLLSMLLVMGFVGFSSKPSPFYGELGLMISGVVGCVIVLNYGGAYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTVMAIEEYPEVLGSGTEVLGSALVGLAMEVALVWWVAEYDEVVVVVNFNNMESWVIFEGEGPGLVREDSIGAGDLYDCGSWLVVVTGWMLFLGVYMXIEIAQGN
 8 NT_016354.19   chromosome 4  80921399-80921917   75452280	MAYTMFLLSVTLVMGFVGFSSKPYPIYGGLGLIISGAVG-----NFGGAFVGLMFF-----GMMIVYGYTTAMATEEYPETWGSSIDIWGALLLGLMMELMLVLWMVEHDAVRIMVNFNSMKSWTIFEGEGAGLLREDSVYVAALYSYECWLVVVAGWWLFVGIYVLIEI-QDN
 9 NT_006576.16   chromosome 5  8608695-8609216     10001	MAYTMFLLSVFLTMGFVGFSSKPSPIYGGQGLITSGAVGCGIVLNFGGAFMGLMVCVVYLGGMMVVFGYTMTMETEEYSETXGLNIDIWGDFLLGLLMELMLVLWLIEHDGVGITIAFNSMESWMIFEGEGAGLLREDSLGVAALYSYGCWLVVVAGWSLFFSIYVAIEITXDN
10 NT_034772.6    chromosome 5  2218521-2219043   91686129	MTYALFLLSVVLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCIIILNYGGGCMGLMVFLNLFGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGIEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKKYDGVVIVVNFNSVGSWMIYEGEGPALIREDPIGAGALYDYGHWLVVVTGWTLFVGVYIVIESARGN
11 NT_034772.6    chromosome 5  7696024-7696546   91686129	MTYALFLWSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIILNYGGGYMGLMVFXNLFGGMMVVFGYTMAMAIEEYPEAWGSGIEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVIVVNFNSVGSWMIYEGEGPGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN
12 NT_034772.6    chromosome 5  42573685-42574206   91686129	MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVIGCVIILNYGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAVAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLVMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVLEIARGN
13 NT_033968.6    chromosome 7  6829855-6830367   50410632	MTYALFLLSV-FVTGFVGFFSKPS-IYGGLGLILSGAVGCVIVLNYGGAFMGLMVFFVYLGGMMVVFGYTVVMAIEEYPEAWGSSIDVLETLLLGLLMELLLLWWMDEYDGVVIMVNFISVGSWMIFEGEVPGLMHQDSVGAGALYNYGCWLFVVADWTLL--IYVAVEITLGN
14 NT_033968.6    chromosome 7  6853132-6853648   50410632	MTYALFLLSV-FVMGFVGFPSKPSPIYGGLGLILSGAVGCVV--NYGGAFMGLMVFFIYLGGMMVVFGYTAVMAIEEYPEAWGSSIEVLGTLVLGLPMELLLLWWM-EYDGVVIMVNFISVGSWMIFEGEGPGLICEDSPGAGGLYNYGCWLVVVAGWTLFVCIYVAVEITWGN
15 NT_007933.15   chromosome 7  50046631-50047148   61967158	MVYALFLLNVLLVMEFVGFSLKPSPIYGGLGLIISGAVGCGIVLNFGGAFVGLMVFLIYLGGMMVVLGYTAAMAIKEYPETRGSSMDIWGGLLLGWLMELMLVQWMVEYNGLVITIDFK-VESWMIFEGEGVGL-CEDSVGVAAFYSYGCWLVVVASWSLFVSIYVAIENTWGN
16 NT_167187.1    chromosome 8  23994624-23995145   12141855	MTYALFLLSILLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIISGVVGGIIVLNYGGAYMGLMVFLIYLGXMMVVFGYTMAMAIEEHPEAWGSGIEVLGSVLVGLVMELALVWWAAEYDGVVVVANFNNMGSXVIFEGRGQGXFRRILWGVGALCDYGLWLVVVTGWTLFVGVYIVTEIAQGN
17 NT_008183.19   chromosome 8  20359411-20359926   48135600	MAYTAFLLSVLLVMGFAGFSSKPSLIYGGLGLIISGAVGCGIVLNFGG-FVGLMVF-IYLGGMTVVFGYTTVLATEKYPETWGSSIDIWVALLLGFLMELMLVWWMVXHDEVGITIDFNSVKSWMILRVRGLG-LREDSVGAAALCNYGCWLVVVAGWSLFVSIYVVIEITXSN
18 NT_008413.18   chromosome 9  5081093-5081602     10001	MAYALFLLSVVLFMGIVGFSSKLSPIYWGLGVIISGAVGCGIVLNFGGAFMGLMVFFIYLGGMMVIFGYTPVMAIEEYPETWGPSTDIWGALLLGLLMELMLVWWMVEYDGVVITVDFNSMGSWFIFEGEG--LIHEDFVGAAALY---LWVLVGGCWLIIVSIFVAIEITQGN
19 NT_167190.1    chromosome 11  26572741-26573260   54694206	MAYALFLLSVLLIMGFVDFSLKPSPIYGGLGLIISGAV-CGIVLNFGGAFVGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAVMAIEEYLEPWRSSIDIWEALLLLGLMEWCWLGWMVEYNGVVVAIDLNSVDSWMIFEGEGAGLLCEDSVSVAALYSSGFWLVVVAGWSLFVSIYLAIEITRGN
20 NT_009952.14   chromosome 13  9435912-9436425   86910325	MTYALFLLSIILVMGFVGLSSKLSPIYGGLGLLVVLWVVVLCWIMVGLLQG
21 NT_010194.17   chromosome 15  29237157-29237642   29209444	MAYDLLLSILLVMGFAGFSSKLSPIYGEGMGLIISGAVGCGILLNFGGTFVGLMVFNLFGWYNGCLRSILKHEGQVLTFEGLYY
22 NT_010498.15   chromosome 16  35769647-35770173   46385802	MAYALFLLSVLLVTGFVGFSSKPSPIYGGLGLIISGAVGCGIVLNFGGDFVGLMVFIYLFIWAVWWLFLVMLRRWLLGNTLKHESQMLTFEGPYY etc.
23 NT_011515.12   chromosome 21  2887222-2887740   43005560	MTYNMFLLSTMFVVGFVGFSSKPLPVLGGLG
24 NT_167197.1    chromosome X  2968721-2969242    2118239	MTYALFLLSSLLVMXFVGFSSKPSSIYGWLGLIISGPAGCIIVFNYGRAFMGLMVFLIYLGEMMVVFCHTMAIAIEEYPEAWGSGIEVLGSFLLGLVMELMLIWWTAEYDGLLVMVNFNNMGSWVIFDGEGSGLIREDSMGAGALYDYGCWLVVVAGWTLFVGVYVVIEITRGNgrouped order:

CRS (reversed & complemented)								MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIILNFGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN
12 NT_034772.6    chromosome 5  42573685-42574206   91686129	MMYALFLLSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVIGCVIILNYGGGYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTAVAIEEYPEAWGSGVEVLVSVLVGLVMEVGLVLWVKEYDGVVVVVNFNSVGSWMIYEGEGSGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVLEIARGN
11 NT_034772.6    chromosome 5  7696024-7696546   91686129	MTYALFLWSVGLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCVIILNYGGGYMGLMVFXNLFGGMMVVFGYTMAMAIEEYPEAWGSGIEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKEYDGVVIVVNFNSVGSWMIYEGEGPGLIREDPIGAGALYDYGRWLVVVTGWTLFVGVYIVIEIARGN
10 NT_034772.6    chromosome 5  2218521-2219043   91686129	MTYALFLLSVVLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIVSGVVGCIIILNYGGGCMGLMVFLNLFGGMMVVFGYTTAMAIEEYPEAWGSGIEVLVSVLVGLAMEVGLVLWVKKYDGVVIVVNFNSVGSWMIYEGEGPALIREDPIGAGALYDYGHWLVVVTGWTLFVGVYIVIESARGN
16 NT_167187.1    chromosome 8  23994624-23995145   12141855	MTYALFLLSILLVMGFVGFSSKPSPIYGGLVLIISGVVGGIIVLNYGGAYMGLMVFLIYLGXMMVVFGYTMAMAIEEHPEAWGSGIEVLGSVLVGLVMELALVWWAAEYDGVVVVANFNNMGSXVIFEGRGQGXFRRILWGVGALCDYGLWLVVVTGWTLFVGVYIVTEIAQGN
 7 NT_022778.16   chromosome 4  5685290-5685812   59789334	MTYALFLLSMLLVMGFVGFSSKPSPFYGELGLMISGVVGCVIVLNYGGAYMGLMVFLIYLGGMMVVFGYTTVMAIEEYPEVLGSGTEVLGSALVGLAMEVALVWWVAEYDEVVVVVNFNNMESWVIFEGEGPGLVREDSIGAGDLYDCGSWLVVVTGWMLFLGVYMXIEIAQGN
14 NT_033968.6    chromosome 7  6853132-6853648   50410632	MTYALFLLSV-FVMGFVGFPSKPSPIYGGLGLILSGAVGCVV--NYGGAFMGLMVFFIYLGGMMVVFGYTAVMAIEEYPEAWGSSIEVLGTLVLGLPMELLLLWWM-EYDGVVIMVNFISVGSWMIFEGEGPGLICEDSPGAGGLYNYGCWLVVVAGWTLFVCIYVAVEITWGN
13 NT_033968.6    chromosome 7  6829855-6830367   50410632	MTYALFLLSV-FVTGFVGFFSKPS-IYGGLGLILSGAVGCVIVLNYGGAFMGLMVFFVYLGGMMVVFGYTVVMAIEEYPEAWGSSIDVLETLLLGLLMELLLLWWMDEYDGVVIMVNFISVGSWMIFEGEVPGLMHQDSVGAGALYNYGCWLFVVADWTLL--IYVAVEITLGN
 4 NT_022135.16   chromosome 2  20788328-20788842  110251338	MTYALFWLSVLLVMGFVGFSSKP-PIYGVLGLIISGAMGCVIVLNYGGAFMGLMVFLIYLXGMMVVFGYTAVVAIKEYPEEWGSSIVVLETLLLGLAVELVLSWW--EYDGLVIVVNFNSMGSWMIFEGEGPGLVREDSVGAGAFYNYECWLVVVAGWTLLAGVDVMIEITQGN
 5 NT_022135.16   chromosome 2  21876021-21876535  110251338	MTYALFWLSVLLVMGFVGFSSKP-PIYGVLGLIISGAMGCVIVLNYGGAFMGLMVFLIYLXGMMVVFGYTAVVAIKEYPEEWGSSIVVLETLLLGLAVELVLSWW--EYDGLVIVVNFNSMGSWMIFEGEGPGLVREDSVGAGAFYNYECWLVVVAGWTLLAGVDVMIEITQGN
 6 NT_022135.16   chromosome 2  33600465-33600983  110251338	MTYALFWLSVLLVMGFVGFSSKP-PIYGVLGLIISGAMGCVIVLNYGGAFMGLMVFLIYLXGMMVVFGYTAVVAIKEYPEEWGSSIVVLETLLLGLAVELVLSWW--EYDGLVIVVNFNSMGSWMIFEGEGPGLVREDSVGAGAFYNYECWLVVVAGWTLLAGVDVMIEITQGN
24 NT_167197.1    chromosome X  2968721-2969242    2118239	MTYALFLLSSLLVMXFVGFSSKPSSIYGWLGLIISGPAGCIIVFNYGRAFMGLMVFLIYLGEMMVVFCHTMAIAIEEYPEAWGSGIEVLGSFLLGLVMELMLIWWTAEYDGLLVMVNFNNMGSWVIFDGEGSGLIREDSMGAGALYDYGCWLVVVAGWTLFVGVYVVIEITRGN


19 NT_167190.1    chromosome 11  26572741-26573260   54694206	MAYALFLLSVLLIMGFVDFSLKPSPIYGGLGLIISGAVLWYCVEFWWGFCGVNGLFNLFGWYDGCLWLYRGDGYWGVPWAMAVKYWHL
20 NT_009952.14   chromosome 13  9435912-9436425   86910325	MTYALFLLSIILVMGFVGLSSKLSPIYGGLGLLVVLWVVVLCWIMVGLLQG
22 NT_010498.15   chromosome 16  35769647-35770173   46385802	MAYALFLLSVLLVTGFVGFSSKPSPIYGGLGLIISGAVGCGIVLNFGGDFVGLMVFIYLFIWAVWWLFLVMLRRWLLGNTLKHESQMLTFEGPYY etc.

23 NT_011515.12   chromosome 21  2887222-2887740   43005560	MTYNMFLLSTMFVVGFVGFSSKPLPVLGGLG
 1 NT_167186.1    chromosome 1  29218599-29219120  206482222	MAYFMSLLSVLLVMGFVGFSLKPSPIYGGLELIISGAVGCGIVLIFGVAFVGLTVFLVHLGGMMVVFGYTMAMAAEEYPETWGSNIDIWGALLLWVLKGLLSVWWMVEHDGVGIMIDFNSMESWMIFEGEGEGLLHEDPVGAAALYSYGCWMVVVAGWSLFVTIYVAIEITRGN
 2 NT_167186.1    chromosome 1  31630293-31630811  206482222	MAYTMFLLSVLLVMGFVGFSSXPSPIYGGLGLIISGAVSCGIVLNFAGAFVGLMAFFIYLGGMVVVFDYTMAMATEEYPETWGLSIDIWRALSLGLLMELMLVWWMAE-DGVGIVIDFNSEKFWMIFEGEEAGLLHEDSVGVAALYTYGCWLMVVAGWSLFVSIYVVIEITQGN
 3 NT_022184.15   chromosome 2  61866549-61867069   21178114	MAYTMFLLSVLLVMGFVGFSSXPSPIYGGLGLIISGAVSCGIVLNFAGAFVGLMAFFIYLGGMVVVFDYTMAMATEEYPETWGLSIDIWRALSLGLLMELMLVWWMAE-DGVGIVIDFNSEKFWMIFEGEEAGLLHEDSVGVAALYTYGCWLMVVAGWSLFVSIYVVIEITQGN
 6 NT_005403.17   chromosome 2  6379367-6379888   149790583	MAYALFLLSILLVMGFVGFSSKSSPLCGGLGLIVGGAVDCGIVLNLGXAFVGLMVFLIYLGGMMVVFGYTAAMAIEEYPETWGSSIDIWGALLLGLLMELLLVWWMVECDGVGITIDFKSMGSWMNFEGEGAGLLHEDSVGVAALYSYGCWLVVVAGWSLFVSIYVAIEIARGN
 8 NT_016354.19   chromosome 4  80921399-80921917   75452280	MAYTMFLLSVTLVMGFVGFSSKPYPIYGGLGLIISGAVG-----NFGGAFVGLMFF-----GMMIVYGYTTAMATEEYPETWGSSIDIWGALLLGLMMELMLVLWMVEHDAVRIMVNFNSMKSWTIFEGEGAGLLREDSVYVAALYSYECWLVVVAGWWLFVGIYVLIEIQDN
 9 NT_006576.16   chromosome 5  8608695-8609216     10001	MAYTMFLLSVFLTMGFVGFSSKPSPIYGGQGLITSGAVGCGIVLNFGGAFMGLMVCVVYLGGMMVVFGYTMTMETEEYSETXGLNIDIWGDFLLGLLMELMLVLWLIEHDGVGITIAFNSMESWMIFEGEGAGLLREDSLGVAALYSYGCWLVVVAGWSLFFSIYVAIEITXDN
15 NT_007933.15   chromosome 7  50046631-50047148   61967158	MVYALFLLNVLLVMEFVGFSLKPSPIYGGLGLIISGAVGCGIVLNFGGAFVGLMVFLIYLGGMMVVLGYTAAMAIKEYPETRGSSMDIWGGLLLGWLMELMLVQWMVEYNGLVITIDFKV
17 NT_008183.19   chromosome 8  20359411-20359926   48135600	MAYTAFLLSVLLVMGFAGFSSKPSLIYGGLGLIISGAVGCGIVLNFGGVLWGW
18 NT_008413.18   chromosome 9  5081093-5081602     10001	MAYALFLLSVVLFMGIVGFSSKLSPIYWGLGVIISGAVGCGIVLNFGGAFMGLMVFFIYLGGMMVIFGYTPVMAIEEYPETWGPSTDIWGALLLGLLMELMLVWWMVEYDGVVITVDFNSMGSWFNFWGGGVDSWGFCRCSCLVXLWVLVGGCWLIIVSIFVAIEITQGN
21 NT_010194.17   chromosome 15  29237157-29237642   29209444	MAYDLLLSILLVMGFAGFSSKLSPIYGEGMGLIISGAVGCGILLNFGGTFVGLMVFNLFGWYNGCLRSILKHEGQVLTFEGLYY