Zhang-cambodia 'mtDNA'


 1. KC505067 (Cambodia) Zhang Haplogroup B5a1a 02-OCT-2013
A73G  A210G  A263G  309.1C T310C  C522-  A523-  G709A  A750G  A1438G 
A2706G A3537G A4769G C6960T C7028T G7852A C8281- C8282- C8283- C8284- 
C8285- T8286- C8287- T8288- A8289- G8584A A8860G T9950C A10398G A10754G 
G11719A C14766T C14989T A15235G A15326G T16140C A16182- A16183- T16189C 16193.1C 
16193.2C C16266A 

 2. KC505068 (Cambodia) Zhang Haplogroup B5b1 02-OCT-2013
A73G  G103A  T204C  A263G  309.1C 309.2C 315.1C C522-  A523-  G709A  
A750G  A1438G G1598A A1832G A2706G A3744G T4216C A4769G G6446A C7028T 
C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287- T8288- A8289- G8584A 
A8784G C8829T A8860G T9950C A10398G G11719A A12361G A14148G T14302C C14766T 
C15223T A15326G C15508T A15662G A15851G G15927A T16140C A16183- T16189C 16193.1C 
T16243C T16311C 

 3. KC505069 (Cambodia) Zhang Haplogroup F1a1a1 02-OCT-2013
A73G  A249-  A263G  309.1C 315.1C G513A  C520-  A521-  C522-  A523- 
A750G  A1438G A2706G T3202C C3970T C4086T A4769G T6392C G6962A C7028T 
A8149G A8860G G9053A G9548A G10310A T10609C C11215T G11719A G12406A C12882T 
A13722G G13759A G13928C C14766T C16108T G16129A A16162G T16172C T16304C T16519C 

 4. KC505070 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G 
C10400T T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C 
C14766T T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A 
T16172C C16223T C16234T C16290T T16311C G16319A 

5. KC505071 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G 
C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C C14766T 
T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A T16172C 
C16223T C16234T C16290T G16319A 

 6. KC505072 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G 
C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C C14766T 
T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A T16172C 
C16223T C16234T C16290T T16311C G16319A 

 7. KC505073 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T489C  A521-  C522A  A523-  A750G 
A1438G A2706G C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C 
A10398G C10400T T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A 
T14727C C14766T T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G 
G16129A T16172C C16223T C16234T C16290T T16311C G16319A 

 8. KC505074 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  G185A  A189G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  
A1438G A2706G C3897T C4170T A4769G C5336T T5580C C7028T A8701G A8860G 
T9540C A10398G C10400T T10873C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T T13089C 
G14569A T14727C C14766T T14783C T14788C G14869A A15010G G15043A G15301A A15326G 
C16108T G16129A T16172C C16223T C16234T C16290T 

 9. KC505075 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  T146C  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G 
A1438G A2706G C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C 
A10398G C10400T T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A 
T14727C C14766T T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G 
G16129A T16172C C16223T C16234T C16290T G16319A 

10. KC505076 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1331G A1438G 
A2706G C4170T A4769G T5580C T5981C C7028T A8701G A8860G T9540C A10398G 
C10400T T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C 
C14766T T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A 
C16150T T16172C C16223T C16234T C16260T C16290T G16319A 

11. KC505077 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A1555G 
A2706G C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G 
C10400T T10873C A11164G T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A 
T14727C C14766T T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G 
G16129A T16172C C16223T C16234T C16290T T16298C G16319A 

12. KC505078 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G 
C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C C14766T 
T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A T16172C 
C16223T C16234T C16290T A16309G G16319A 

13. KC505079 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G 
C10400T T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C 
C14766T T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A 
T16172C C16223T C16234T C16290T G16319A 

14. KC505080 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1331G 
A1438G A2706G C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G A8860G T9540C A10398G 
C10400T T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C 
C14766T T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G T15784C A15951G 
G16129A T16172C C16223T C16234T C16260T C16290T G16319A 

15. KC505081 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T489C C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G 
C10400T T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C 
C14766T T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A 
T16172C C16223T C16234T C16290T G16319A 

16.KC505082 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G 
C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C C14766T 
T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A T16140C 
T16172C C16223T C16234T C16290T A16309G G16319A 

17. KC505083 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G 
C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10609C T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C 
C14766T T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A 
T16172C C16223T C16234T C16290T G16319A 

18. KC505084 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  G185A  A189G  A200G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  
A750G  A1438G A2706G C3897T C4170T A4769G C5336T T5580C C7028T A8701G 
A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T 
G14569A T14727C C14766T T14783C T14788C G14869A A15010G G15043A G15301A A15326G 
C16108T G16129A T16172C C16223T C16234T C16290T 

19. KC505085 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G 
C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G T8749C A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C T11260C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C C14766T 
T14783C T14788C A15010G G15043A A15236G G15301A A15326G A15951G G16129A T16172C 
C16223T C16234T C16290T G16319A 

20. KC505086 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  C151T  T152C  T195C  C198T  A263G  T489C  A574C  A750G  A1438G 
A2706G C4170T A4769G T5580C C7028T G7337A A8701G A8860G T9540C A9604G 
A10398G C10400T T10873C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C 
C14766T T14783C A15010G G15043A G15301A A15326G G15884T G16129A T16172C C16223T 
C16290T A16305G T16311C T16519C 

21. KC505087 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  C151T  T152C  T195C  C198T  A263G  309.1C 315.1C T489C  C522-  
A523-  A574C  A750G  A1438G A2706G C4170T A4769G T5580C C7028T A8701G 
A8860G T9540C A9604G A10398G C10400T T10873C A11359G G11719A A12030G G12372A 
C12705T G14569A T14727C C14766T T14783C A15010G G15043A G15301A A15326G G15884T 
G16129A T16172C C16223T C16290T A16305G T16311C T16519C 

22. KC505088 (Cambodia) Zhang Haplogroup M12b 02-OCT-2013
A73G  C151T  T152C  A263G  T489C  A574C  A750G  A1438G A2706G G3146A 
C4170T A4769G T5580C C7028T G7337A A8701G A8860G T9540C A9604G A10398G 
C10400T T10873C A11359G G11719A A12030G G12372A C12705T G14569A T14727C C14766T 
T14783C A15010G G15043A G15301A A15326G G15884T G16129A T16172C C16223T C16290T 
T16311C T16519C 

23. KC505089 (Cambodia) Zhang Haplogroup M17c 02-OCT-2013
A73G  G143A  C182T  A263G  T489C  A750G  G930C  A1438G G1598A A2706G 
A2833G A4769G C5365T A6149G C7028T A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T 
T10873C T11305C G11719A C12705T C12973T A13651G C14766T T14783C G15043A G15172A 
G15301A A15326G C15853T T16209C C16223T A16233G G16274A T16304C T16311C 

24. KC505090 (Cambodia) Zhang Haplogroup M17c 02-OCT-2013
A73G  G143A  T199C  A263G  T489C  C522-  A523-  A750G  G930C  A1438G 
G1598A A2706G A2833G T3290C G4048A A4769G C7028T A8701G A8860G T9540C 
A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T C12973T A13651G C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G C15853T T16189C T16209C C16223T A16233G G16274A T16304C C16360T 

25. KC505091 (Cambodia) Zhang Haplogroup M21c'd 02-OCT-2013
A73G  A263G  T489C  A750G  A1438G G1664A A2706G G3915A A4769G T5108C 
T5492C G6868A C7028T G7598A T7861C C7939T A8508G A8701G A8860G G9055A 
T9116C T9540C A10398G C10400T T10873C G11447A T11482C G11719A C12705T G12940A 
A14552G C14766T T14783C G15043A A15133G A15226G G15301A A15326G C16223T A16258C 
C16290T T16311C T16519C 

26. KC505092 (Cambodia) Zhang Haplogroup M21c'd 02-OCT-2013
A73G  T146C  C150T  A210G  A263G  T489C  T504C  A750G  G1415A A1438G 
A2706G A4769G T5108C A6581G C7028T T7861C A8701G G8790A A8860G G9053A 
A9058G A9210G C9449T T9540C G10373A A10398G C10400T T10873C T11482C G11719A 
A12612G T12681C C12705T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16129A C16223T 
T16519C 

27.KC505093 (Cambodia) Zhang Haplogroup M24 02-OCT-2013
A73G  T146C  T195C  A263G  T489C  C522-  A523-  A750G  A1438G G2140A 
A2706G G3391A A4769G G5773A G6305A C7028T A8701G A8860G T9540C T10101C 
A10398G C10400T T10873C G11719A G12651A C12705T G13359A T13812C C14766T T14783C 
G15043A G15301A A15326G T15601C T16086C C16223T T16519C 

28. KC505094 (Cambodia) Zhang Haplogroup M24 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T489C  C522-  
A523-  A750G  G951A  A1438G A2706G A4769G G5262A G5773A C7028T T7040C 
A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T G13359A C14766T 
T14783C G15043A G15301A A15326G T15601C C16223T T16311C T16519C 

29. KC505095 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  T482C  T489C  A750G  G1462A A2706G 
A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G C10400T 
T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

30. KC505096 (Cambodia) Zhang Haplogroup M46 02-OCT-2013
A73G  G94A  T146C  A263G  T489C  A750G  T961C  A1438G A2706G C3588T 
A4769G T5048C G5147A C5499T A5894T T6253C C7028T G7521A T8227C A8701G 
A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A A12366G C12705T A13681G C14766T 
T14783C G15043A G15301A A15326G G15355A T16172C C16223T T16224C T16311C G16319A 
T16362C C16380T T16519C 

31. KC505097 (Cambodia) Zhang Haplogroup M51 02-OCT-2013
A73G  C150T  T152C  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G 
C4697T A4769G T4907C T4973C C7028T G7853A A8701G A8860G G9053A T9509C 
T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A G12236A C12705T T14110C C14356T A14687G 
C14766T T14783C G15043A G15301A G15317A A15326G C16223T C16278T T16311C G16319A 

32. KC505098 (Cambodia) Zhang Haplogroup M51 02-OCT-2013
A73G  C150T  T152C  G228A  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G A2833G 
G3915A C4221T C4697T A4769G T4973C C6455T C7028T A8701G A8860G A9156G 
C9470T T9509C T9540C C10128T A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A13722G 
T14020A T14110C C14356T A14687G C14766T T14783C G15043A G15301A G15317A A15326G 
C16168T A16183- T16189C 16193.1C C16223T C16278T 

33. KC505099 (Cambodia) Zhang Haplogroup M51 02-OCT-2013
A73G  C150T  A263G  315.1C  T489C  A750G  A1438G A2706G C4697T A4769G 
T4973C C7028T T8119C A8701G A8860G T9509C T9540C A10398G C10400T T10873C 
A11470G G11719A C12012T T12609C C12705T G13135A T14110C C14356T A14687G C14766T 
T14783C G15043A G15301A G15317A A15326G C16223T C16278T T16311C 

34. KC505100 (Cambodia) Zhang Haplogroup M51 02-OCT-2013
A73G  C150T  T195C  T204C  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G A2833G 
A3565G A3994C T3999C T4336C C4697T A4769G T4973C A5334T C7028T G7642A 
C8281- C8282- C8283- C8284- C8285- T8286- C8287- T8288- A8289- A8701G 
A8860G T9509C T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A C12012T T12609C C12705T 
A13105G T13768C G13928C T14110C C14356T A14417G A14687G C14766T T14783C G15043A 
G15301A G15317A A15326G G16145A C16223T C16278T T16311C 

35. KC505101 (Cambodia) Zhang Haplogroup M51 02-OCT-2013
A73G  C150T  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G A2833G A3565G T3999C 
T4336C A4769G T4973C C7028T G7642A A8701G A8860G T9509C T9540C A10398G 
C10400T T10873C G11719A C12012T T12609C C12705T A13105G T13768C G13928C T14110C 
C14356T A14417G A14687G C14766T T14783C G15043A G15301A G15317A A15326G G16145A 
C16223T C16278T T16311C 

36. KC505102 (Cambodia) Zhang Haplogroup M51a1 02-OCT-2013
A73G  C150T  A263G  315.1C T489C  A732G  A750G  A1438G A2706G C4697T 
A4769G T4973C C7028T T7738C A8701G A8860G T9233C T9509C T9540C A10398G 
C10400T T10873C G11719A C12025T G12236A C12705T A12715G T14110C C14315T G14323A 
C14356T A14687G C14766T T14783C G15043A G15301A G15317A A15326G T15862C T16086C 
C16223T C16234T C16278T C16294T 

37. KC505103 (Cambodia) Zhang Haplogroup M51a1a 02-OCT-2013
A73G  C150T  A263G  T489C  A732G  A750G  A1438G A2045G A2706G A3105G 
C3543T C4697T A4769G T4973C C6140T C7028T A8701G A8860G T9509C T9540C 
A10398G C10400T T10873C T11009C G11719A G12236A T12408C C12705T A12715G T14110C 
C14356T G15043A G15301A G15317A A15326G G16129A C16223T C16278T A16293G C16294T 
T16304C T16519C 

38. KC505104 (Cambodia) Zhang Haplogroup M59 02-OCT-2013
A73G  T152C  T204C  A249G  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G 
A2706G T3398C G3640A T4370C A4769G G6260A C7028T C7214T G7754A G7775A 
A8701G A8860G A8977C G9380A T9540C T10256C A10398G C10400T T10873C C11140T 
C11151T G11719A G12007A C12705T G14040A G14259A C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G T16140C C16184T C16223T C16278T T16325C G16390A T16519C 

39. KC505105 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  T152C  A178G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  315.1C T489C 
A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G T4561C T4688C A4769G A4902C C5489A 
C7028T T8093C G8251A A8701G A8860G T9540C A9644G G10203A A10398G C10400T 
A10496G T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C C13806T A14233G C14766T T14783C 
G15043A G15301A A15326G C16169T C16223T G16255A C16257T C16278T T16362C T16519C 

40. KC505106 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  315.1C T489C  523.1C 523.2A 
C736T  A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G T4561C T4688C A4769G A4902C 
C5489A C7028T G7664A A7765G T8093C A8701G A8853G A8860G A9041G T9540C 
A9644G A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C C13806T A14233G 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T G16255A C16259T C16278T T16311C 
T16362C C16488T T16519C 

41. KC505107 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  T152C  A178G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  315.1C T489C 
A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G T4561C T4688C A4769G A4902C C5489A 
C7028T T8093C G8251A A8701G A8860G T9540C A9644G G10203A A10398G C10400T 
A10496G T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C C13806T A14233G C14766T T14783C 
G15043A G15301A A15326G C16169T C16223T G16255A C16257T C16259T C16278T C16287T 
T16362C T16519C 

42. KC505108 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T T9078C 
A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T T14110C 
G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T C16223T 

43. KC505109 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T T9078C 
A9210G A9327G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T 
T14110C G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T 
C16223T T16311C 

44. KC505110 (Cambodia) Zhang Haplogroup M71 02-OCT-2013
A73G  C151T  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G A4769G T5250C T6680C 
C7028T A8454G A8701G A8718G A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A 
C12687T C12705T G12756A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G T15458C A16183- 
T16189C 16193.1C C16223T T16271C T16311C 

45. KC505111 (Cambodia) Zhang Haplogroup M73b 02-OCT-2013
A73G  T199C  A263G  T489C  G709A  A750G  A1438G C2263A T2352C A2706G 
G3010A T3396C A3399T C3453T G4491A A4769G T4977C T5655C C7028T A8701G 
A8860G G9064A T9540C A10398G C10400T T10873C A11708G G11719A C12705T T14034C 
C14766T T14783C G15043A A15236G G15301A A15326G T15663C C16223T C16278T A16309G 
C16354T T16519C 

46. KC505112 (Cambodia) Zhang Haplogroup M74 02-OCT-2013
A73G  T152C  T195C  A263G  T489C  523.1C 523.2A A750G  A1438G A2706G 
A4769G G5054A A5319G A6302G C7028T A7424G G8251A A8701G A8860G G9438A 
T9540C C10268T A10398G C10400T T10873C G11719A A12100G C12705T A13153G C13371T 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T C16290T G16319A C16355T T16362C 

47. KC505113 (Cambodia) Zhang Haplogroup M76a 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  A234G  A263G  T282C  455.1C C459-  C461T  T489C  
G513A  A750G  A1438G G1709A C2331A A2706G T3753C A4745G A4769G A5402G 
C7028T A7353G G7521A G7793T T8412C A8701G A8860G C9301T T9540C A10097G 
G10325A A10398G C10400T T10873C G11719A C12112A G12406A C12603T C12705T C14341T 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C15547T T16124C T16172C C16186T T16189C 
A16293C T16325C T16362C 

48. KC505114 (Cambodia) Zhang Haplogroup M78  02-OCT-2013
A73G  A93G  A263G  309.1C 309.2C 315.1C T489C  A647G  A750G  A1438G 
A2706G G3438A A4164G A4769G G5147A A5592G C7028T A8701G A8860G T9540C 
A10398G C10400T T10873C C11389T G11719A G11914A C12705T C14766T T14783C G15043A 
A15236G G15301A A15326G A15652G T15940C C16069T C16223T C16287T A16299G C16327A 

49. KC505115 (Cambodia) Zhang Haplogroup M7b1'2'4-8 02-OCT-2013
A73G  C150T  T199C  A263G  T489C  A750G  A1438G A2706G G4048A C4071T 
A4164G A4769G A5056G A5351G G5460A 5653.1C A5701C 5702.1G 5702.2C 5702.3T 
5702.4A A5711G C6455T T6680C C7028T T7684C G7853A A8701G A8860G A9242G 
T9540C T9824C A10398G C10400T C10565T T10873C G11719A C12405T C12705T T12811C 
C13053T C13119T A13395G C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G G16048A T16093C 
G16129A C16223T T16297C 

50. KC505116 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  G75T  T152C  A263G  T279C  309.1C A508G  A723G  A750G  A1438G 
A2706G T3396C A4769G G5261A A5390G G6570T A6710G C7028T A8860G A9254G 
G9438A T10370C T11617C G11719A C12705T A13542G C14668T C14766T A15326G C15945T 
A16051G T16063C G16129A C16173T C16223T C16355T T16519C 

51. KC505117 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A723G  A750G  A1438G G1503A 
G1888A A2706G G3391A A4769G C5135T G6570T C7028T A8483G A8860G T11617C 
G11719A C12705T C12906T A13542G C14485T C14668T C14766T A15326G C15945T G16129A 
C16223T 

52. KC505118 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  G75T  T152C  A263G  T279C  309.1C A508G  G709A  A723G  A750G  
A1438G A2706G T3396C A4769G A5390G G6570T A6710G C7028T A8860G A9254G 
G9438A T11617C G11719A C12705T A13542G C14668T C14766T A15326G C15945T A16051G 
T16063C G16129A A16166- C16223T A16318G A16463G A16466G T16519C 

53. KC505119 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A723G  A750G  A1438G G1503A 
G1888A A2706G G3391A A4769G C5135T G6570T C7028T A8483G A8860G T11617C 
G11719A C12705T C12906T A13542G C14485T C14668T C14766T T14935C C15070T A15326G 
C15945T G16129A C16223T A16318G 

54. KC505120 (Cambodia) Zhang Haplogroup N9a6a 02-OCT-2013
A73G  A263G  A750G  A1438G A2706G A4769G T4856C G5231A G5417A T6626C 
C7028T A8860G G9554A G11719A A12358G G12372A C12705T C14766T A15080G A15326G 
T16189C C16223T T16311C 

55. KC505121 (Cambodia) Zhang Haplogroup N9a6a 02-OCT-2013
A73G  C150T  A263G  A750G  A1438G T2352C A2706G A4769G G5417A C7028T 
T7258C A8860G G11719A A12358G G12372A C12705T C13742T C14766T A15080G G15106A 
A15326G C16223T C16257A A16258G C16261T C16292T C16294T T16311C T16519C 

56. KC505122 (Cambodia) Zhang Haplogroup R9b 02-OCT-2013
A73G  T131C  T199C  A263G  A750G  A1438G T1541C A2706G C3970T A4769G 
T5567C A6902G C7028T A8860G C9839T T10907C T11545C G11719A A12642G G13928C 
T14757C C14766T A15326G T16093C G16129A C16256T T16304C T16357C A16399G T16519C 

57. KC887456 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A723G  A750G  A1438G G1503A 
G1888A A2706G G3391A A4769G C5135T G6570T C7028T A8483G A8860G T11617C 
G11719A C12705T C12906T A13542G C14485T C14668T C14766T A15326G C15945T G16129A 
C16223T 

58. KC887457 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A723G  A750G  A1438G G1503A 
G1888A A2706G G3391A A4769G C5135T G6570T C7028T A8483G A8860G T11617C 
G11719A C12705T C12906T A13542G C14485T C14668T C14766T A15326G C15945T G16129A 
C16223T T16519C 

59. KC887458 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A723G  A750G  A1438G G1503A 
G1888A A2706G G3391A A4769G C5135T G6570T C7028T A8483G A8860G T11617C 
G11719A C12705T C12906T A13542G C14485T C14668T C14766T A15326G C15945T G16129A 
C16223T 

60. KC887459 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A723G  A750G  A1438G G1503A 
G1888A A2706G G3391A A4769G C5135T G6570T C7028T A8483G A8860G T11617C 
G11719A C12705T C12906T A13542G C14485T C14668T C14766T A15326G C15945T G16129A 
C16223T 

61. KC887460 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T T9078C 
A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T T14110C 
G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T C16223T 

62. KC887461 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T T9078C 
A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12064G C12705T 
T14110C G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C15460T A15924G T16124C 
C16148T C16223T 

63. KC887462 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T G5821A T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T 
T9078C A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T 
T14110C G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T 
C16223T 

64. KC887463 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  315.1C T482C  T489C  A750G  G1462A 
A2706G A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G 
C10400T T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

65. KC887464 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  315.1C T482C  T489C  A750G  G1462A 
A2706G A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G 
C10400T T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

66. KC887465 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  315.1C T482C  T489C  A750G  G1462A 
A2706G A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G 
C10400T T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

67. KC887466 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  315.1C T482C  T489C  A750G  G1462A 
A2706G A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G 
C10400T T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

68. KC887467 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  315.1C T482C  T489C  A750G  G1462A 
A2706G A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G 
C10400T T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

69. KC887468 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  T482C  T489C  A750G  G1462A A2706G 
A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G C10400T 
T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

70. KC887469 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  315.1C T482C  T489C  A750G  G1462A 
A2706G A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G 
C10400T T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

71. KC887470 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  T482C  T489C  A750G  G1462A A2706G 
A4769G A5799G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G 
C10400T T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A 
G15301A A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

72. KC887471 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  T482C  T489C  A750G  G1462A A2706G 
A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G C10400T 
T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

73. KC887472 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  G75T  T152C  A263G  T279C  309.1C G316C  A508G  A723G  A750G  
A1438G A2706G T3396C A4769G G5261A A5390G G6570T A6710G C7028T A8860G 
A9254G G9438A T10370C T11617C G11719A C12705T A13542G C14668T C14766T A15326G 
C15945T A16051G T16063C G16129A C16173T C16223T C16355T T16519C 

74. KC887473 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  G75T  T152C  A263G  T279C  309.1C G316C  A508G  A723G  A750G  
A1438G A2706G T3396C A4266G A4769G G5261A A5390G G6570T A6710G C7028T 
A8860G A9254G G9438A T10370C T11617C G11719A C12705T A13542G C14668T C14766T 
A15326G C15945T A16051G T16063C G16129A C16173T C16223T C16355T T16519C 

75. KC887474 (Cambodia) Zhang Haplogroup M3d1 02-OCT-2013
A73G  T146C  T152C  T195C  A263G  T482C  T489C  A750G  G1462A A2706G 
A4769G C6539T C7028T A8701G A8860G T9540C A9803G T10238C A10398G C10400T 
T10873C G11719A T11827C C12705T C12813T T13820C C14766T T14783C G15043A G15301A 
A15326G T16126C T16189C C16223T C16344T 

76. KC887475 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  G75T  T152C  A263G  T279C  309.1C 315.1C G316A  A508G  A723G  
A750G  A1438G A2706G A3828G A4769G G5261A A5390G G6570T A6710G C7028T 
A8860G A9254G G9438A T10370C T11617C G11719A C12705T A13542G C14668T C14766T 
A15326G C15945T A16051G T16063C G16129A C16173T C16223T C16355T T16519C 

77. KC887476 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  315.1C T489C  523.1C 523.2A 
C736T  A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G T4561C T4688C A4769G A4902C 
T4928C C5489A C7028T G7664A A7765G T8093C A8701G A8853G A8860G A9041G 
T9540C A9644G A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C C13806T 
A14233G C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T G16255A C16259T C16278T 
T16311C T16362C C16488T T16519C 

78. KC887477 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  315.1C T489C  523.1C 523.2A 
C736T  A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G A4453G T4561C T4688C A4769G 
A4902C T4928C C5489A C7028T G7664A A7765G T8093C A8701G A8853G A8860G 
A9041G T9540C A9644G A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C 
C13806T A14233G C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T G16255A C16259T 
C16278T T16311C T16362C C16488T T16519C 

79. KC887478 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  T152C  A178G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  309.1C 315.1C 
T489C  A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G T4561C T4688C A4769G A4902C 
C5489A C7028T T8093C G8251A A8701G A8860G T9540C A9644G G10203A A10398G 
C10400T A10496G T10873C G11719A G12406A C12705T A12950G T13401C C13806T A14233G 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16169T C16223T G16255A C16257T C16259T 
C16278T T16362C T16519C 

80. KC887479 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69  02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T C5988T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T 
T9078C A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T 
T14110C G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T 
C16223T 

81. KC887480 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  T152C  A178G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  309.1C 315.1C 
T489C  A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G T4561C T4688C A4769G A4902C 
C5489A C7028T T8093C G8251A A8701G A8860G T9540C A9644G G10203A A10398G 
C10400T A10496G T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C C13806T A14233G C14766T 
T14783C G15043A G15301A A15326G C16169T C16223T G16255A C16257T C16259T C16278T 
T16362C T16519C 

82. KC887481 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T C5988T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T 
T9078C A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T 
T14110C G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T 
C16223T 

83. KC887482 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  T152C  A178G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  309.1C 315.1C 
T489C  A750G  A1438G T2626C A2706G G3281A A3828G T4561C T4688C A4769G 
G4776A A4902C C5489A C7028T T8093C G8251A A8701G A8860G T9540C A9644G 
G10203A A10398G C10400T A10496G T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C C13806T 
A14233G C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16169T C16223T G16255A C16257T 
C16259T C16278T C16287T T16362C T16519C 

84. KC887483 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T C5988T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T 
T9078C A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T 
T14110C G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T 
C16223T 

85. KC887484 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  T152C  A178G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  315.1C T489C 
A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G T4561C T4688C A4769G A4902C C5489A 
T6671C C7028T T8093C G8251A A8701G A8860G T9540C A9644G G10203A A10398G 
C10400T A10496G T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C C13806T A14233G A14464G 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16169T C16223T G16255A C16257T C16259T 
C16278T T16297C T16362C T16519C 

86. KC887485 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  T152C  A178G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  309.1C 315.1C 
T489C  A750G  A1438G T2626C A2706G A3564G A3828G C3942T T4561C T4688C 
A4769G A4902C C5489A C7028T T8093C A8701G A8860G A8913G T9540C A9644G 
G10203A A10398G C10400T A10496G T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C C13806T 
A14233G C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T G16255A C16259T C16278T 
T16362C T16519C 

87. KC887486 (Cambodia) Zhang Haplogroup M78 02-OCT-2013
A73G  A93G  A263G  309.1C 309.2C A432G  T489C  A647G  A750G  A1438G 
A1802G A2706G G3438A A3447G A4164G A4769G G5147A A5592G C7028T A8701G 
A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C C11389T G11719A G11914A C12705T C13627T 
C14766T T14783C G15043A A15236G G15301A A15326G A15652G T15940C C16069T C16223T 
C16287T A16299G C16327A 

88. KC887487 (Cambodia) Zhang Haplogroup M78 02-OCT-2013
A73G  A93G  A263G  309.1C 315.1C A432G  T489C  A647G  A750G  A1438G 
A1802G A2706G G3438A A3447G A4164G A4769G G5147A A5592G C7028T A8701G 
A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C C11389T G11719A G11914A C12705T C13627T 
C14766T T14783C G15043A A15236G G15301A A15326G A15652G T15940C C16069T C16223T 
C16287T A16299G C16327A 

89. KC887488 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  T152C  A178G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  309.1C 315.1C 
T489C  A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G C3942T T4561C T4688C A4769G 
A4902C C5489A C7028T T8093C A8701G A8860G A8913G T9540C A9644G G10203A 
A10398G C10400T A10496G T10873C G11719A C12705T A12950G T13401C C13806T A14233G 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16223T G16255A C16259T C16278T T16362C 
T16519C 

90. KC887489 (Cambodia) Zhang Haplogroup M78 02-OCT-2013
A73G  A93G  A263G  309.1C 315.1C  A432G  T489C  A647G  A750G  A1438G 
A2706G G3438A A3447G A4164G A4769G G5147A A5592G C7028T A8701G A8860G 
T9540C A10398G C10400T T10873C C11389T G11719A G11914A C12705T C14766T T14783C 
G15043A A15236G G15301A A15326G A15652G T15940C C16069T C16223T C16287T A16299G 
C16327A 

91. KC887490 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G G3281A 
C3546T C4392T A4769G C5499T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T 
T9078C A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T 
T14110C G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T 
C16223T 

92. KC887491 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  315.1C C456T  T489C  523.1C 
523.2A C736T  A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G T4561C T4688C A4769G 
A4902C C5489A C7028T G7664A A7765G T8093C A8701G A8853G A8860G T9540C 
A9644G A10398G C10400T T10873C G11719A A12358G C12705T A12950G T13401C C13806T 
A14233G C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16192T C16223T G16255A C16259T 
C16278T T16362C C16488T T16519C 

93. KC887492 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T T9078C 
A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A C12705T T14110C G14544A 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T C16223T 

94. KC887493 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T T9078C 
A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T T14110C 
G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T C16223T 

95. KC887494 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  G75T  T152C  A263G  T279C  T310C  G316C  A508G  G709A  A723G 
A750G  A1438G A2265G A2706G T3396C A4769G T5201C G5261A A5390G G6570T 
A6710G C7028T A8860G A9254G G9438A T11617C G11719A C12705T A13542G C14668T 
C14766T A15326G C15945T A16051G T16063C G16129A A16166- C16223T A16318G A16463G 
A16466G T16519C 

96. KC887495 (Cambodia) Zhang Haplogroup N7 02-OCT-2013
A73G  G75T  T152C  A263G  T279C  315.1C G316A  A508G  G709A  A723G  
A750G  A1438G A2265G A2706G T3396C A4769G T5201C G5261A A5390G G6570T 
A6710G C7028T A8860G A9254G G9438A T11617C G11719A C12705T A13542G C14668T 
C14766T A15326G C15945T A16051G T16063C G16129A A16166- C16223T A16318G A16463G 
A16466G T16519C 

97. KC887496 (Cambodia) Zhang Haplogroup M68a 02-OCT-2013
A73G  A263G  A291-  T292-  T293-  T294-  315.1C C456T  T489C  523.1C 
523.2A C736T  A750G  A1438G T2626C A2706G A3828G T4561C T4688C A4769G 
A4902C C5489A C7028T G7664A A7765G T8093C A8701G A8853G A8860G T9540C 
A9644G A10398G C10400T T10873C G11719A A12358G C12705T A12950G T13401C C13806T 
A14233G C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G C16192T C16223T G16255A C16259T 
C16278T T16362C C16488T T16519C 

98. KC887497 (Cambodia) Zhang Haplogroup M69 02-OCT-2013
A73G  T195C  A263G  315.1C T489C  C553T  A750G  A1438G A2706G C3546T 
C4392T A4769G C5499T T6050C G6899A C7028T A8701G A8860G C8964T T9078C 
A9210G T9540C A10398G C10400T T10873C T11365C G11719A A11959G C12705T T14110C 
G14544A C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16124C C16148T C16223T ----------------------

Back


2013