Lyu-LHON 'mtDNA'


MK795825(China-LHON) Lyu Haplogroup N11a2 20-JAN-2021
A73G  T195C  A263G  315.1C A750G  A813G  A1438G A2706G A4769G T6674C 
C7028T A7975G A8296G T8618C A8860G T8928C A9180G A10289G T10908C C11581A 
G11719A C12705T A14220G T14311C T14431C C14766T A15326G T15514C T15900C C16176T 
C16223T C16232T C16355T T16519C 

MK795826(China-LHON) Lyu Haplogroup D4t 20-JAN-2021
A73G  315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G C4883T C5178A 
C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C A10398G C10400T T10873C G11719A T12477C 
C12705T T13356C C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15901G C16223T 
T16362C 

MK795827(China-LHON) Lyu Haplogroup F4a2 20-JAN-2021
A73G  T146C  A249-  A263G  A281G  309.1C 315.1C 523.1C 523.2A A750G  
A1438G A2706G T3290C C3970T A4769G C5263T C7028T A8860G G10310A T10909C 
T10915C G11719A T11776C A12612G G12630A A12819G G13928C G14016A C14766T A15326G 
T15908C T16093C C16185T A16207G T16304C A16399G T16519C 

MK795828(China-LHON) Lyu Haplogroup D4e1a 20-JAN-2021
A73G  G94A  A189G  C194T  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G 
A2706G G3010A G3316A A4769G C4883T C5178A T5964C C7028T C8414T A8701G 
A8860G C9536T T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A C12705T T14470C 
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G C16176T C16223T T16362C 

MK795829(China-LHON) Lyu Haplogroup F1a1d 20-JAN-2021
A73G  A249-  A263G  315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G A2706G C3970T 
C4086T A4769G A5315G T6392C G6962A C7028T A8860G G9053A A9494G G9548A 
G10310A T10609C T11087C A11380G G11719A G12406A G12684A C12882T G13759A G13928C 
C14766T A15326G A15924G G16129A A16162G T16172C T16304C A16399G T16519C 

MK795830(China-LHON) Lyu Haplogroup D4e1a 20-JAN-2021
A73G  G94A  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A G3316A 
G3391A A4769G C4883T C5178A T5964C G6734A C7028T C8414T A8701G A8860G 
C9536T T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A C12705T A13416T T14470C 
C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16092C C16223T T16362C 

MK795831(China-LHON) Lyu Haplogroup D4e1a3 20-JAN-2021
A73G  G94A  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A 
G3316A A4769G C4883T C5178A T5964C C7028T T8119C C8414T A8701G A8860G 
C9536T T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A C12705T T14470C C14668T 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G T16092C C16223T T16362C 

MK795832(China-LHON) Lyu Haplogroup F1f 20-JAN-2021
A73G  T204C  A249-  A263G  309.1C 315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G 
A2706G T3368C C3970T T4163C A4715G A4769G T6392C T6515C G6962A C7028T 
A8860G G9053A G10310A T10609C G11719A G12406A G12771A C12882T G13759A G13928C 
C14766T A15326G A15924G G16129A T16172C T16304C T16519C 

MK795833(China-LHON) Lyu Haplogroup D4e1a5 20-JAN-2021
A73G  G94A  T152C  T204C  G207A  A263G  309.1C 315.1C T489C  A508G  
A750G  A1438G A1864G A2706G G3010A G3316A A4769G C4883T C5178A T5964C 
C7028T C8414T A8701G A8860G C9536T T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T 
G11719A C12705T T14470C C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15924G 
T16092C C16223T T16362C 

MK795834(China-LHON) Lyu Haplogroup D4e1a5 20-JAN-2021
A73G  G94A  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G A1864G A2706G 
G3010A G3316A T3372C A3480G A4769G C4883T C5178A T5964C C7028T C8414T 
A8701G A8860G C9536T T9540C A10398G C10400T T10873C C11215T G11719A G12630A 
C12705T T14470C C14668T A15924G T16092C G16129A C16223T T16362C 

MK795835(China-LHON) Lyu Haplogroup F1a1 20-JAN-2021
A73R  A263R  C522-  A523-  A750R  A1438G A2706G C3970T C4086T A4769R 
A5315G T6392Y G6962R C7028Y A8860R G9053R A9494R G9548R G10310A T10609Y 
T11087Y A11380G G11719A G12406R G12684R C12882Y G13759R G13928S C14766Y A15326R 
A15924R G16129R A16162R T16172Y T16304Y A16399R T16519Y 

MK795836(China-LHON) Lyu Haplogroup B4h 20-JAN-2021
A73G  A263G  315.1C C522-  A523-  A750G  A1438G  A2706G  A4769G T5093C 
C7028T A7364G 8270.1T C8281- C8282- C8283- C8284-  C8285-  T8286- C8287- 
T8288- A8289- A8701G A8860G T8952C T10640C T11204C G11719A A13269G C14766T 
A15326G A15924G G16129A A16182- A16183- T16189C 16193.1C 16193.2C T16217C 

MK795837(China-LHON) Lyu Haplogroup M7b1a 20-JAN-2021
A73G  C150T  T199C  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G 
G4048A C4071T A4164G A4769G A5351G G5460A C6455T T6680C C7028T T7684C 
G7853A A8701G A8860G T9540C T9824C A10398G C10400T T10873C G11719A A11884G 
C12405T C12705T C14766T T14783C G15043A G15110A G15301A A15326G G15928A G16129A 
C16192T C16223T T16288C 

MK795838(China-LHON) Lyu Haplogroup Y1 20-JAN-2021
A73G  T146C  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G A2706G G3834A A4769G 
G5417A A6272G C7028T A7424G G8392A A8860G T10370C A10398G G11719A G11914A 
A12361G C12705T G13194A T14178C C14766T A15326G G15883A G15928A T16126C C16176T 
T16231C C16266T A16399G T16519C 

MK795839(China-LHON) Lyu Haplogroup Z3a 20-JAN-2021
A73G  T152C  A249-  A263G  309.1C 315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G 
A4715G A4769G A6752G C7028T C7196A G7775A G8292A G8584A A8701G A8860G 
T9090C T9540C G9713A T10208C A10398G C10400T T10873C G11719A C12705T T13620C 
C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G A15487T T15784C G15928A C16185T C16223T 
C16260T T16298C 

MK795840(China-LHON) Lyu Haplogroup A15c 20-JAN-2021
A73G  A235G  315.1C C522-  A523-  A663G  A750G  A1438G A1736G A2706G 
T4248C A4769G A4824G C7028T A8459G C8794T A8860G G11719A C12705T C14067T 
C14766T T15262C A15326G A15931C C16223T C16290T G16319A T16362C 

MK795841(China-LHON) Lyu Haplogroup Z4a 20-JAN-2021
A73G  C151T  T152C  A249-  A263G  A750G  T794C  A1438G A2706G A4715G 
A4769G A6752G C7028T C7196A G8584A A8701G A8860G T9090C T9540C A10398G 
C10400T T10873C G11719A C12705T C14766T T14783C G15043A A15475G A15487T T15784C 
T15944- C16185T C16223T C16260T T16298C A16302G A16399G 

MK795842(China-LHON) Lyu Haplogroup F3a1 20-JAN-2021
A73G  T204C  G207A  A249-  A263G  309.1C 315.1C  G709A A750G  A1438G 
A2706G A3434G C3970T A4769G G5585A A5894G G5913A A5978G T6392C C7028T 
A8860G T9854C G10310A G10320A A10499G A11065G G11719A C12621T G13928C C14766T 
T14971C A15326G T15943C T16093C C16260T T16298C C16355T T16362C 

MK795843(China-LHON) Lyu Haplogroup D4q 20-JAN-2021
A73G  A200G  A263G  315.1C T489C  A750G  A1438G A2706G G3010A A4769G 
C4883T C5178A C7028T C8414T A8701G A8860G T9540C A10086G A10398G C10400T 
T10873C G11719A C12705T C14668T C14766T T14783C G15043A G15301A A15326G T15943C 
C16223T C16256T T16311C T16362C T16519C 

MK795844(China-LHON) Lyu Haplogroup F1f 20-JAN-2021
A73G  T204C  A249-  A263G  309.1C 315.1C A750G  A1438G A2706G T3368C 
A4685G A4702C A4715G A4722G A4769G A4870G A5139G C5304T T6392C T6515C 
G6962A C7028T A8860G G9053A A10188T G10310A T10609C C11430G G11719A G12406A 
G12771A C12882T A15326G G15949A T16025A G16129A T16172C T16304C 


Back


2021